Rekrutacja

W roku akademickim 2017/18 na studia III stopnia (doktoranckie) planowana  jest rekrutacja w dyscyplinach:  

  • elektrotechnika
  • informatyka. 

 WYMAGANE DOKUMENTY NA STUDIA DOKTORANCKIE

  • podanie wraz z kwestionariuszem osobowym na ustalonym na Politechnice Rzeszowskiej formularzu (formularz PODANIA SIR – wydrukowany z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisany przez kandydata),
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich albo studiów I-go i II-go stopnia,
  • indeks (dla absolwentów studiów jednolitych magisterskich) lub indeksy (dla absolwentów studiów I i II-go stopnia) wraz z wypisem ocen i obliczoną średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń,
  • deklaracja osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego podjęcia się opieki naukowej w zakresie określonej dziedziny lub dyscypliny nauki,
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia doktoranckie (w skali 2:1),
  • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedna fotografia w wersji elektronicznej załączona do formularza PODANIA SIR,
  • dowód wniesienia opłaty pobieranej od kandydata za postępowanie związane z przyjęciem na studia doktoranckie,
  • absolwenci szkół wyższych za granicą składają oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju. 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYJĘĆ NA STUDIA

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera, a ponadto spełniają warunki rekrutacji oraz uzyskały deklarację profesora lub doktora habilitowanego o podjęciu się opieki naukowej w zakresie określonej dziedziny lub dyscypliny nauki.