Rekrutacja

W roku akademickim 2018/19 planowana jest rekrutacja na studia III stopnia (doktoranckie) - w dyscyplinach:  

 • elektrotechnika
 • informatyka. 
 WYMAGANE DOKUMENTY NA STUDIA DOKTORANCKIE
 • ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) - wydrukowaną z SIR i podpisaną przez kandydata;
 • kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów I i II stopnia - oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu pracownikowi właściwego dziekanatu w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
 • kopię suplementu do dyplomu jednolitych studiów magisterskich albo studiów I i II stopnia lub indeks w przypadku nieposiadania suplementu - oryginał suplementu do dyplomu należy przedstawić do wglądu pracownikowi właściwego dziekanatu w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
 • deklarację osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego podjęcia się opieki naukowej w zakresie określonej dziedziny lub dyscypliny nauki (wzór deklaracji);
 • kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia doktoranckie (w skali 2:1) - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
 • kolorową fotografię kandydata w wersji elektronicznej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi załączoną do formularza PODANIA SIR - wymagania dotyczące zdjęć w wersji elektronicznej;
 • oświadczenie o poprawności wprowadzonych danych;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • dowód wpłaty za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, wniesionej na konto Uczelni;
 • absolwenci szkół wyższych za granicą składają oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju;
 • opis dotychczasowej działalności naukowej wraz z dokumentami potwierdzającymi;
 • kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” jest zobowiązany do złożenia kopii ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw nauki o przyznaniu środków finansowych na realizację badań naukowych w ramach programu „Diamentowy Grant”.

Kandydat powinien złożyć deklarację, potwierdzającą możliwość udziału w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.

Kandydat - absolwent Uczelni innej niż Politechnika Rzeszowska lub kandydat nieposiadający suplementu do dyplomu jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen ze studiów I i II stopnia dla każdego ze stopni oddzielnie