Studia stacjonarne

Plan zajęć na semestr zimowy 2019/20 (październik2019-luty2020)

red. Antoni Szczepański

Tutaj będą umieszczane różne komunikaty.


Plan zajęć, dla poszczególnych grup laboratoryjnych na studiach stacjonarnych, znajduje się tutaj:

 nwpei.prz.rzeszow.pl/~szczep/Zima2019_subgroups_days_horizontal.html

W opublikowanym planie będą wprowadzane drobne korekty, dlatego należy sprawdzać swój rozkład wieczorem przed kolejnym dniem, a nawet rano w bieżącym dniu, przez co najmniej dwa pierwsze tygodnie semestru. Powyższa uwaga dotyczy studentów i nauczycieli.

Ponieważ zmiany wprowadzane w planie zajęć muszą być aktualizowane również w USOSweb i jest to czasochłonne, dlatego proszę ograniczyć liczbę przeniesień zajęć do niezbędnego minimum. Z powodu tych zmian, plan w USOSweb może trochę różnić się od planu opublikowanego na tej stronie www, przynajmniej przez jakiś czas. Najbardziej aktualny plan zawsze znajduje się tutaj w plikach HTML. Jeżeli rozkład zajęć w USOSweb różni się od HTML dłużej niż tydzień, wtedy można napisać do mnie e-maila z prośbą o skorygowanie różnic, podając konkretne zajęcia do poprawy.


harmonogramzima2019.png

Dla studentów czwartych lat wszystkich kierunków obowiązuje harmonogram podany niżej.

harmonogram4latazima2019.png

Zajęcia w semestrze są podzielone na bloki. Każdy blok to zazwyczaj dwie godziny lekcyjne (90 minut) i 15 minut przerwy. Przerwa jest na przejście do innej sali, innego budynku lub po prostu na odpoczynek. Jeżeli np. jakieś zajęcia są w planie od 8:45 do 10:30, tzn. że powinny zaczynać się o 8:45, a 15 minut na końcu to wspomniana przerwa techniczna. Uwaga ta dotyczy większości bloków czasowych, chyba że na planie napisano inaczej. Studenci, w porozumieniu z nauczycielami, powinni zadbać o to, aby mieli wystarczająco dużo czasu na przejście na kolejne zajęcia.

Niektóre zajęcia trwają 120 minut bez przerwy. Są też takie, które trwają 3 godziny lekcyjne, co, w przypadku wykładów, z przerwą daje 3*45+15 = 150 minut, a w przypadku laboratoriów i projektów, zazwyczaj bez przerwy, daje 135 minut. W takim niestandardowym bloku jest najczęściej uwzględniona tylko jedna przerwa 15 minutowa. Jeżeli blok trwa 165 minut, wtedy zawiera drugą przerwę (na końcu), na przejście do następnej sali. To, czy w konkretnym bloku jest druga przerwa, zależy od rodzaju zajęć i innych przesłanek, wynikających ze specyfiki przedmiotu, np. liczby godzin w semestrze, liczby tygodni na zrobienie zajęć, czasowego sąsiedztwa innych zajęć, konieczności przejścia do odległego budynku itp.

Każdy student należy do jednej grupy laboratoryjnej, która determinuje jego grupę ćwiczeniową. Wszyscy studenci na danym kierunku studiów (na pierwszych i drugich latach) stanowią jedną i jedyną grupę wykładową na danym przedmiocie. W celu poznania swojego planu zajęć należy sprawdzić, do jakiej grupy laboratoryjnej się należy. Podziału na grupy dokonują pracownicy dziekanatu WEiI. Informacja o grupie, do której się należy, powinna być widoczna na koncie studenta w USOSweb. Student, na niektórych przedmiotach, może należeć do grupy laboratoryjnej, projektowej lub ćwiczeniowej o innym numerze niż na większości przedmiotów.


Alternatywna, ze względu na sposób wizualizacji, wersja planu zajęć powinna być dostępna pod adresem http://weii.rzeszow.pl. Po wybraniu grupy laboratoryjnej i kliknięciu w przycisk z napisem "POBIERZ CSV" zostanie pobrany plik tekstowy dla konkretnej grupy laboratoryjnej, który następnie trzeba zaimportować w aplikacji Plan Lekcji 2 (autor: Grzegorz Kozak) na smartfonie z systemem operacyjnym Google Android. Aplikacja pozwala wygodnie zarządzać swoim planem zajęć i dostrajać go do własnych potrzeb. Za ewentualne błędy w tych danych odpowiada autor strony weii.rzeszow.pl. W pierwszych dniach semestru ten serwis może nie działać prawidłowo, gdyż wymaga dostrojenia.


Poniżej podano dodatkowe informacje przydatne wtedy, gdy zachodzi potrzeba zmiany terminu zajęć, odrobienia wykładu, zrobienia jednorazowego spotkania itp.

► Zajętość sal dydaktycznych:
 
 
Symbol -x- w tabelach sal oznacza, że w zaznaczonym przedziale czasu sala jest z pewnych powodów niedostępna i raczej nie można do niej przenieść innych zajęć. W niektórych przypadkach, np. dla godzin wieczornych albo w piątki po południu, ta blokada została zrobiona celowo na etapie układania planu, aby zajęcia nie odbywały się zbyt późno, ale w razie potrzeby mogę salę z takim oznaczeniem udostępnić. Najlepiej zapytać, czy sala z takim oznaczeniem jest w wybranym terminie wolna, bo nie zawsze jest. Może być np. przypisana do innego wydziału albo zarezerwowana na dodatkowe nieregularne zajęcia.
 
Niektóre zajęcia projektowe nie posiadają przypisanej sali! Zadaniem nauczycieli jest znalezienie w swojej katedrze odpowiedniego pomieszczenia. Studenci są zobowiązani do skontaktowania się z nauczycielem, który ma prowadzić projekt. Najlepiej udać się do jego pokoju pracowniczego w celu omówienia miejsca spotkań. Warto to zrobić wcześniej, szczególnie wtedy, gdy zajęcia odbywają się późnym wieczorem, tzn. gdy trzeba długo na nie czekać. W przypadku gdy prowadzącym jest doktorant (DD), kontakt do niego należy zdobyć w sekretariacie katedry, do której należy.
 
A61, B107, B300, B305, V18  to duże sale wykładowe. Sala V18 mieści się przy ul. Powstańców Warszawy, w tzw. Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym. Pozostałe sale znajdują się w budynkach A, B, D lub F, przy ul. W. Pola lub M. Skłodowskiej-Curie. A110, A111, A112, A113, A214, A312, A313, B303, B304, F202, F402  to sale ćwiczeniowe, w których odbywają się również wykłady dla mniejszych grup wykładowych. Sala F203 to mała sala na projekty. Wszystkie sale wykładowe i ćwiczeniowe są zaopatrzone w rzutnik multimedialny. Szczegółowe informacje na temat wyposażenia sal można znaleźć na stronie srs.prz.edu.pl.
 
Pozostałe sale są to sale laboratoryjne, w których przeprowadzane są zajęcia na komputerach albo wykonuje się pomiary lub inne zadania na rzeczywistych obiektach. Niektóre zajęcia laboratoryjne dla studentów pierwszych i wyższych lat odbywają się w budynkach K lub L, tzn. poza główną siedzibą Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (budynki A, B, D, F).
 
Zajęcia z WF-u odbywają się w Hali PRz przy ul. Poznańskiej lub na pływalni ROSiR. Zapisów na pływalnię ROSiR, w ramach zajęć, można dokonać w Hali PRz, w godzinach pracy CFiS (Centrum Fizjoterapii i Sportu). Studenci uczęszczający na zajęcia Wychowania Fizycznego są proszeni o sprawne przemieszczanie się między budynkami tak, aby nie spóźniać się na WF ani na zajęcia po WF-ie.
 

► Rozmieszczenie zajęć z każdego przedmiotu w kolejnych dniach tygodnia:

 nwpei.prz.rzeszow.pl/~szczep/Zima2019_subjects_days_horizontal.html

Uwaga: plik ładuje się około 25 sekund!


► Rozkład zajęć z punktu widzenia grup ćwiczeniowych i specjalnościowych:

 nwpei.prz.rzeszow.pl/~szczep/Zima2019_groups_days_horizontal.html


► Wszystkie zajęcia dla danego roku w jednej tabeli:

 nwpei.prz.rzeszow.pl/~szczep/Zima2019_years_days_horizontal.htmlW tabelach planu zajęć udostępniono nazwiska nauczycieli wraz z symbolami katedr, do których należą. Dla przejrzystości tekstu, pominięto tytuły i stopnie naukowe. Dane kontaktowe nauczyciela, np. numer pokoju w którym pracuje oraz numer telefonu, można znaleźć za pomocą wyszukiwarki uczelnianej http://w.prz.edu.pl/wyszukiwarka/ Znaczenie skrótów EA, ED, EE, EM, EP, ES, ET, EU, użytych dla oznaczenia katedr i zakładów WEiI, można sprawdzić tutaj: http://weii.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne Znaczenie pozostałych skrótów (ZE, ZP, BD, MO, MD itp.) można znaleźć na stronach internetowych innych wydziałów PRz. 


JĘZYKI OBCE

Przynależność do konkretnej grupy z języka obcego należy sprawdzić na swoim koncie w USOS. Większość zajęć językowych będzie odbywać się w salach SJO. W związku z tym proszę odpowiednio wcześnie zaczynać zajęcia tuż przed językiem obcym, aby studenci mieli minimum 15 minut przerwy na dojście do budynku J lub V. Ta sama uwaga dotyczy zajęć tuż po języku obcym. Studenci są proszeni o sprawne przemieszczanie się z budynków J i V do A, B, D lub F.


SEMINARIA DYPLOMOWE

Na planie pominięto niektóre Seminaria dyplomowe, w szczególności wszystkie te, które prowadzi KIiA. W tej katedrze terminy i formę spotkań ustalają nauczyciele. Moduł zajęć Seminarium dyplomowe jest zawsze w planie 6. i 7. semestru studiów inżynierskich oraz w planie 2. i 3. semestru studiów magisterskich. Katedra, do której należy nauczyciel prowadzący Seminarium dyplomowe, czasem jest inna niż ta, do której należy promotor dyplomanta! Jest tak ze względów ekonomicznych. Grupa ćwiczeniowa studentów nie może bowiem liczyć tylko kilku osób, zazwyczaj musi to być co najmniej 20 osób.  Z tego powodu zrobiono pewne przeniesienia studentów z katedry dyplomowania do innej, ale tylko w ramach przedmiotu Seminarium dyplomowe. Bez względu na to przeniesienie dyplomant konsultuje się ze swoim promotorem i realizuje pracę dyplomową pod jego kierownictwem. Jednak ocenę z przedmiotu Seminarium dyplomowe wystawia nauczyciel prowadzący ten przedmiot i student musi wypełnić warunki zaliczenia, jakie ten nauczyciel określił w karcie tego modułu zajęć. Zazwyczaj jest wymagana co najmniej jedna prezentacja multimedialna ilustrująca postępy z realizacji pracy dyplomowej oraz trzeba napisać fragment dokumentacji (pliku doc) pracy. Fakt odbywania konsultacji ze swoim promotorem nie oznacza automatycznego zaliczenia oceną pozytywną zajęć z Seminarium dyplomowego!


PROJEKT / PRACOWNIA PROBLEMOWA

Zajęcia z tego przedmiotu odbywają się wg innego podziału studentów na grupy niż standardowy, ustalony na danym roku. Podział ten jest taki, jak na Seminariach Dyplomowych, tzn. dwie grupy projektowe stanowią jedną grupę seminaryjną. Jeżeli nie widać zajęć z przedmiotu Pracownia problemowa na planie HTML, wówczas należy samodzielnie ustalić terminy spotkań z prowadzącym te zajęcia nauczycielem. To, czy student powinien uczęszczać na ten przedmiot w danym semestrze, można sprawdzić na stronie https://weii.prz.edu.pl/studenci/plany-studiow, w cyklu kształcenia 2017/18 dla studiów inżynierskich (7. semestr) lub na swoim koncie w USOS. Oczywiście, jeżeli Projekt lub Pracownia problemowa jest w planie studiów danego semestru i kierunku, to każdy bez wyjątku student powinien należeć do jakiejś grupy i musi zaliczyć ten moduł zajęć.


POWTARZANIE MODUŁÓW ZAJĘĆ

Studenci powtarzający jakiś moduł kształcenia muszą powtarzać wszystkie formy zajęć z tego modułu, czyli wykłady, laboratoria, projekty i ćwiczenia. Studenci powtarzający powinni uczęszczać w terminie przypisanym grupie powtarzającej, której nazwa na planie zajęć zaczyna się od litery R (Repetenci), jeżeli taką grupę dziekanat utworzył. W przypadku kolizji z zajęciami na własnym (wyższym) roku należy, za zgodą prowadzącego, dopisać się do innej grupy z powtarzanego przedmiotu lub zmienić termin zajęć dla całej grupy powtarzającej. Jeżeli na danym roku nie ma grupy powtarzającej określony przedmiot, oznacza to, że w standardowych grupach jest miejsce dla studentów-repetentów. Każdy z nich powinien dopisać się u prowadzącego nauczyciela do jednej ze standardowych grup, ale tak, aby nie przekroczyć maksymalnej liczby studentów w grupie (L,P=15, C=30). Gdy wszyscy znajdą swoje miejsce, powinni w dziekanacie zgłosić numer grupy, do której się dopisali. To zgłoszenie do dziekanatu jest konieczne, gdyż nazwisko studenta-repetenta musi być na liście studentów z tego przedmiotu, żeby można mu na końcu semestru wystawić elektronicznie ocenę. Ponadto student widzi wtedy tę grupę na swoim planie zajęć w USOSweb i może oceniać nauczyciela w ankiecie elektronicznej. Opisaną procedurę dopisywania się do grup stosuje się osobno dla każdego powtarzanego przedmiotu, chyba że utworzono osobną grupę repetentów.

WYKŁADY DLA DOKTORANTÓW

Na planie brakuje niektórych wykładów dla studiów doktoranckich. Studenci studiów III stopnia proszeni są o ustalenie terminów i sal dla swoich zajęć z odpowiednimi nauczycielami, wymienionymi w planie studiów doktoranckich z Informatyki oraz Elektrotechniki. W przypadku wykorzystania sali wydziałowej, proszę o taką informację, żeby zapobiec kolizji w razie przenoszenia lub odrabiania zajęć przez inne grupy. Doktoranci z kierunku Informatyka zazwyczaj spotykają się z nauczycielami w sali D106.

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ

Potrzebę zmiany terminu zajęć (przeniesienie) należy zgłosić, pisząc na adres aszczep@prz.edu.pl, po uprzednim sprawdzeniu, czy takie przeniesienie jest możliwe. W nowym terminie muszą być wolni: 

  • ci sami studenci,
  • ten sam nauczyciel,
  • ta sama lub równoważna sala dydaktyczna.
Zmiana musi być zaakceptowana przez nauczyciela.

Aby zajętość sal dydaktycznych była zgodna ze stanem faktycznym, każda zmiana w planie zajęć powinna być zgłoszona, w celu jej wprowadzenia do oficjalnego planu zajęć.

Ponieważ zmiany w planie zajęć muszą być aktualizowane w USOSweb i jest to czasochłonne, dlatego proszę ograniczyć ich liczbę do niezbędnego minimum. Z powodu tych zmian, plan w USOSweb może trochę różnić się od opublikowanego na tej stronie www, przynajmniej przez jakiś czas. Najbardziej aktualny plan zawsze znajduje się tutaj.

REZERWACJA SAL

Rezerwacji sal na jednorazowe zajęcia w trakcie semestru i na czas sesji egzaminacyjnej należy dokonywać za pomocą serwisu srs.prz.edu.pl, opisując krótko cel rezerwacji, ale na tyle jasno, żeby było wiadomo, dla jakich studentów, na jakie zajęcia i dla jakiego nauczyciela ta rezerwacja jest robiona. Warto włączyć powiadomienia przychodzące z tego serwisu na pocztę elektroniczną. Żeby je włączyć, trzeba zalogować się na stronie srs.prz.edu.pl i zaznaczyć odpowiednie checkboxy. Należy pamiętać, że rezerwacja obowiązuje nie od momentu jej zapisania w srs ani nawet nie od momentu złożenia jej do rozpatrzenia, ale dopiero wtedy, kiedy opiekun sali ją zatwierdzi. Przy włączonych powiadomieniach zostaniemy automatycznie o tym poinformowani na koncie e-mail.

Chociaż plan zajęć w USOS powinien odzwierciedlać plan z plików HTML, to jednak może zawierać drobne błędy, dlatego przed złożeniem rezerwacji warto upewnić się, czy sala jest wolna, wchodząc na stronę Zima2019_rooms, ponieważ już zdarzały się rezerwacje ewidentnie kolidujące z innymi zajęciami. Takie rezerwacje, w większości przypadków, będą odrzucane. W przypadku rezerwacji problematycznej, której nie można tak po prostu zaakceptować ani odrzucić, prowadzony jest dialog (w ramach tej rezerwacji). Jeżeli przez tydzień lub dłużej nie będzie reakcji osoby składającej rezerwację na próbę nawiązania dialogu z mojej strony, taka rezerwacja po tygodniu będzie odrzucana. Przy włączonych powiadomieniach, informacja o jakiejkolwiek zmianie statusu rezerwacji (np. pojawienie się dalszego ciągu dialogu) zostanie przez serwis srs.prz.edu.pl wysłana na konto e-mail osoby związanej z daną rezerwacją.

Proszę wstrzymać się ze składaniem rezerwacji w pierwszych dwóch tygodniach semestru, gdyż plan zajęć, a więc i zajętość sal, jest jeszcze w tym czasie niepewna. Jeżeli jednak konieczna jest rezerwacja sali już w pierwszych dniach semestru, można taką rezerwację zrobić. W przypadku wątpliwym dostępności sali, akceptacja takiej rezerwacji opóźni się o kilka dni.

Jeżeli jakiś wykład lub ćwiczenia są planowane w rozkładzie zajęć w tyg. od 1. do 8. lub na podobnej zasadzie, tzn. nie przez cały semestr, wtedy zajmowana sala od 9. tygodnia przechodzi do puli sal, które każdy może zarezerwować. W związku z tym grupa studentów przypisana do danego terminu, chcąc wykorzystać tę salę np. w tygodniu 10. na zaliczenie, musi dokonać odpowiedniej rezerwacji w srs.

W przypadku potrzeby trwałej zmiany terminu zajęć istniejących w planie zajęć w USOS, nie należy tworzyć w serwisie srs.prz.edu.pl rezerwacji w nowym terminie. Wystarczy zgłosić chęć zmiany terminu zajęć do mnie przez e-mail, a zostanie ona zrobiona dla tych już istniejących zajęć w USOS.


Uwaga: planem zajęć i rezerwacją sal na studiach niestacjonarnych, w soboty i niedziele (w serwisie srs.prz.edu.pl), zajmuje się dr inż. Adam Mazurkiewicz (madam@prz.edu.pl).