Studenci niepełnosprawni

Informacje ogólne

Wydział podejmuje działania zmierzające do zapewnienia równych szans realizacji programu kształcenia  przez studentów będących osobami niepełnosprawnymi, mając na uwadze stopień i charakter ich niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku poprzez uwzględnienie indywidualnych możliwości niepełnosprawnych studentów. Sposób dostosowania i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności, określa dziekan w uzgodnieniu z pełnomocnikiem dziekana ds. studentów i doktorantów niepełnosprawnych.

Formy pomocy

Student będący osobą niepełnosprawną może ubiegać się o:

 • wsparcie finansowe w postaci stypendium dla osób niepełnosprawnych (szczegółowe informacje w zakładce pomoc materialna);
 • przyznanie środków finansowych na zadania związane ze stwarzaniem studentom
  i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia (wnioski zaopiniowane przez dziekana można składać w dziale kształcenia, bud V, p. 302, tel.: 17 865 12 29);
 • indywidualną organizację toku studiów;
 • dostosowanie formy, terminów i czasu trwania zaliczeń i egzaminów oraz innych form weryfikacji zakładanych efektów kształcenia do swoich potrzeb i możliwości;
 • korzystanie ze specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego mu pełny udział w procesie kształcenia;
 • pomoc w zdobywaniu i przygotowaniu materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do charakteru niepełnosprawności;
 • wyznaczenie asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • zezwolenie na wjazd i parkowanie w strefach ograniczonego postoju;
 • zgodę prowadzącego na nagrywanie zajęć.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://w.prz.edu.pl/studenci_menu/pomoc-materialna-dla-studentow/stypendium-socjalne--stypendium-specjalne-dla-osob-niepelnosprawnych-i-zapomoga/styp-socjalne-i-specjalne-rok-akad-2018-19

Zasady udzielania pomocy

Pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów niepełnosprawnych studentów i doktorantów Wydziału udziela:

Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych
dr inż. Joanna Marnik
bud. A (I p.), sala 105
środy w godz.: 8.30 - 10.30
tel.: 17 865 15 57

e-mail: aska@prz.edu.pl