Podstrona: Studenci niepełnosprawni / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Studenci niepełnosprawni

Informacje ogólne

Wydział podejmuje działania zmierzające do zapewnienia równych szans realizacji programu kształcenia  przez studentów będących osobami niepełnosprawnymi, mając na uwadze stopień i charakter ich niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku poprzez uwzględnienie indywidualnych możliwości niepełnosprawnych studentów. Sposób dostosowania i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności, określa dziekan w uzgodnieniu z pełnomocnikiem dziekana ds. studentów i doktorantów niepełnosprawnych.

Formy pomocy

Student będący osobą niepełnosprawną może ubiegać się o:

 • wsparcie finansowe w postaci stypendium dla osób niepełnosprawnych (szczegółowe informacje w zakładce pomoc materialna);
 • przyznanie środków finansowych na zadania związane ze stwarzaniem studentom
  i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia);
 • indywidualną organizację toku studiów;
 • dostosowanie formy, terminów i czasu trwania zaliczeń i egzaminów oraz innych form weryfikacji zakładanych efektów kształcenia do swoich potrzeb i możliwości;
 • korzystanie ze specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego mu pełny udział w procesie kształcenia;
 • pomoc w zdobywaniu i przygotowaniu materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do charakteru niepełnosprawności;
 • wyznaczenie asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • zezwolenie na wjazd i parkowanie w strefach ograniczonego postoju;
 • zgodę prowadzącego na nagrywanie zajęć.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://bon.prz.edu.pl

Zasady udzielania pomocy

Pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów niepełnosprawnych studentów i doktorantów Wydziału udziela:

Koordynator ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych
dr inż. Joanna Marnik
tel.: 17 865 15 57
e-mail: aska@prz.edu.pl