Konwent Profesorów

Konwent profesorów to ciało opiniodawczo-doradcze funkcjonujące w ramach wydziału, w skład którego wchodzą wszyscy profesorowie i profesorowie uczelni z jednostek organizacyjnych wydziału, zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

Do zadań konwentu należy współpraca z władzami wydziału w sprawach dotyczących prowadzonej na wydziale polityki badawczo – dydaktycznej. Konwent profesorów może występować do władz uczelni z inicjatywą dotyczącą spraw wydziału.