Strona: Rekrutacja / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Rekrutacja

Termin rekrutacji

Od 07.07.2023 do 30.09.2023 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Opłaty za studia

Koszt dwusemestralnych studiów wynosi: 3000 zł, płatne w dwóch ratach po 1500 zł.

Limit miejsc

35 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

System rekrutacji

Link do sytemu

Termin składania dokumentów

Od 4.09.2023 do 2.10.2023. Kandydaci składają dokumenty osobiście w dziekanacie WEiI pokój A107 lub wysyłają pocztą tradycyjną na adres dziekanatu:

  • ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) – wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji i podpisaną przez kandydata;
  • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu kierownikowi lub osobie przez niego upoważnionej w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;