Strona: Najczęściej zadawane pytania związane z pracą dyplomową / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Najczęściej zadawane pytania związane z pracą dyplomową

 • Kiedy należy wybrać temat pracy?
  Temat pracy Studenci studiów I stopnia wybierają w semestrze 5-tym, natomiast Studenci studiów II stopnia na 1-szym semestrze. (panel wyboru tematów prac dyplomowych)
 • Czy możliwa jest zmiana tematu pracy dyplomowej?
  Tak, na wniosek Studenta skierowany do Prodziekana, zaopiniowany przez Promotora.
 • Czy możliwa jest zmiana promotora pracy dyplomowej?
  Tak, na wniosek Studenta skierowany do Prodziekana, z opinią promotora dotychczasowego i nowo proponowanego.
 • Do kiedy należy złożyć pracę dyplomową?
  Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej danego semestru.

 • Czy można przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej?
  Tak, na uzasadniony wniosek Studenta skierowany do Prodziekana, zaopiniowany przez Promotora, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września danego roku akademickiego.

 • Co obejmuje egzamin dyplomowy?
  Egzamin dyplomowy obejmuje:
  1) weryfikację efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów na danym
  kierunku, poziomie i profilu na zasadach określonych przez dziekana;
  2) obronę pracy dyplomowej.

 • Jakie są warunki dopuszczenia do obrony pracy?
  Warunki dopuszczenia do obrony pracy to:
  1) uzyskanie zaliczenia wszystkich zajęć objętych programem studiów oraz wymaganej liczby punktów ECTS;
  2) uzyskanie pozytywnej oceny lub pozytywnego wyniku z weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów na danym kierunku, poziomie i profilu;
  3) złożenie wymaganych dokumentów i uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni określonych w odrębnych przepisach.

 • Kto wyznacza skład komisji egzaminacyjnej?
  Dziekan.

 • Kto jest w składzie komisji egzaminacyjnej?
  Wchodzą co najmniej trzy osoby: Przewodniczący, Promotor i Recenzent.

 • Gdzie szukać harmonogramu obron prac dyplomowych?
  Pod linkiem:
  https://weii.prz.edu.pl/studenci/praca-dyplomowa/harmonogramy-obron

 • Do kiedy Student posiada status studenta?
  Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.

 • Kiedy dyplom ukończenia studiów będzie gotowy do odbioru?
  W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem.

 • Czy uczelnia może wydać inny dokument potwierdzający ukończenie studiów przed wydaniem dyplomu?
  Tak. Można zwrócić się o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów.

 • Do kiedy można ubiegać się o wznowienie studiów na czas obrony?
  O wznowienie studiów mogą się ubiegać osoby, których przerwa w studiach nie trwała dłużej niż 5 lat.

 • Kiedy zdaje się egzaminy sprawdzające?
  W przypadku wznowienia studiów po przerwie dłuższej niż 2 lata, Prodziekan wyznacza egzaminy sprawdzające i termin ich zaliczenia.

 • Czy wznawiając studia jest obowiązek realizacji różnic programowych?
  Prodziekan w decyzji o wznowieniu określa warunki wznowienia, określa ewentualne różnice programowe, termin ich zaliczenia i wysokość opłaty.