Strona: Sukcesy Wydziału / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Sukcesy Wydziału

Pozytywna ocena programowa kierunku ELEKTROTECHNIKA

el_n.jpg

Pozytywna ocena programowa kierunku INFORMATYKA

in_n.jpg

Regionalne Centrum Doskonałości

Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej

Wniosek Politechniki Rzeszowskiej pn. Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej obejmujący dziedzinę nauki ścisłe i inżynierskie oraz dyscypliny: elektrotechnika, elektronika, automatyka i robotyka, informatyka (dziedzina nauk technicznych), telekomunikacja uzyskał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Wysokość dofinansowania wynosi 11 999 900 zł. Projekt będzie trwał od 2019 r. do 2023 r.

Zasadniczym celem proponowanego projektu jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz podniesienie poziomu prowadzonych badań naukowych poprzez realizację 8 zadań badawczych obejmujących zaawansowane prace naukowe prowadzące do poszerzenia współpracy międzynarodowej i zwiększenia wpływu oddziaływania prowadzonych prac w obszarze B+R na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w województwie podkarpackim w grupie dyscyplin związanych z: elektrotechniką, elektroniką, automatyką i robotyką, informatyką i telekomunikacją.

W ramach projektu zaplanowano zadania szczegółowe, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe województwa podkarpackiego oraz obejmują (z różną intensywnością) zakresem realizowanych prac wszystkie funkcjonujące w ramach Regionalnej Strategii Innowacji województwa inteligentne specjalizacje tj. lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, informatyka i telekomunikacja oraz motoryzacja. Realizacja projektu zakłada zdecydowane podniesienie potencjału naukowego i badawczo-rozwojowego Uczelni poprzez integrację, wzmocnienie i unowocześnienie struktury badawczej aktualnie głównie skupionej wokół Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (WEiI) oraz Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa (WBMiL) celem utworzenia Regionalnego Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej. Dzięki integracji aktualnie posiadanego przez Uczelnię potencjału skupionego w obu wydziałach i realizacji zamierzonych zadań w perspektywie kilku najbliższych lat proponowane Regionalne Centrum Doskonałości stanie się wiodącym ośrodkiem zapewniającym transfer do lokalnego otoczenia społeczno-gospodarczego nowoczesnych technologii i rozwiązań prowadząc aktywną współpracę z przemysłem oraz innymi ośrodkami naukowymi.

Biorąc pod uwagę najnowsze trendy i kierunki działań wyznaczane przez wiodące jednostki krajowe i międzynarodowe projekt będzie odwoływał się do następujących obszarów:

 • rozwoju automatyzacji i robotyzacji technologii przyrostowych oraz obróbki ubytkowej realizowanych na centrach CNC (w tym HSM i HPC) stosowanych w zakładach przemysłowych regionu skupionych wokół klastra Dolina Lotnicza poprzez utworzenie dla wybranych procesów cyfrowych bliźniaków;
 • sztucznej Inteligencji (AI), Internetu Wszechrzeczy (IoE), uczenia maszynowego (ML) i analizy dużych zbiorów szybko gromadzonych danych (Big Data) w rozwijanej w ramach klastra Dolina Lotnicza idei Przemysłu 4.0 (I4.0) obejmującej także swoim zasięgiem funkcjonujące w regionie firmy w branży motoryzacyjnej w celu opracowania inteligentnych, uczących się (ewoluujących) systemów nadzorowania zrobotyzowanych i zautomatyzowanych procesów produkcyjnych;
 • projektowania rozwiązań bazujących na technologii RFID z zastosowaniami wspierającymi jakość życia poprzez inteligentne moduły Internetu Rzeczy (IoT) realizowane jako wbudowywane struktury tekstroniczne dla przemysłu tekstylnego (ang. smart textiles) oraz projektowania rozproszonych układów zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w aspekcie wymagań dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/WE;
 • wsparcia dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych poprzez systemy wizyjne wspomagające komunikację i porozumiewanie się w języku migowym;
 • rozwoju elektromobilności, obejmującej efektywność i zastosowania silników elektrycznych jako elementów napędów krytycznych pojazdów w różnych systemach (w tym na pokładach statków powietrznych) oraz pozyskiwania energii i zasilania poprzez układy energoelektroniczne;
 • rozwoju procedur przetwarzania, pomiarów i analizy sygnałów oraz kalibracji elektronicznych narzędzi, zaawansowanych metod DSP i sztucznej inteligencji w pomiarach z potencjalnymi zastosowaniami w diagnostyce medycznej (EKG, EMG, PPG, sygnał mowy);
 • rozwoju pakietów do programowania systemów sterowania zgodnie z normą PL-EN 61131-3 z uwzględnieniem podejścia umożliwiającego nowoczesne, obiektowe programowanie w językach tekstowych ST, IL oraz graficznych FBD, LD, SFC;
 • modelowania przyrządów optoelektronicznych, ich rozwoju i opracowania eksperymentalnych metod i narzędzi badawczych, umożliwiających analizę ograniczeń szumowych.

Automatycy dla przemysłu 4.0 – studia dualne

Od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 Wydział uruchamia studia dualne o profilu praktycznym na kierunku automatyka i robotyka, w ramach których studenci studiów stacjonarnych będą łączyć naukę i zdobywać doświadczenie zawodowe. 

Studia dualne będą prowadzone w ramach studiów drugiego stopnia. Studia te mają charakter praktyczny i pozwalają na efektywne pogodzenie nauki i szerokiego pakietu działań realizowanych wspólnie z pracodawcami. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które są poszukiwane na rynku pracy.

Na kierunku automatyka i robotyka drugiego stopnia kształcić będzie się 25 osób.

Nabycie kluczowych kompetencji i kwalifikacji praktycznych będzie możliwe dzięki rozszerzeniu programu kształcenia o inne dodatkowe działania:

 • dostosowanie programu kształcenia kierunku automatyka i robotyka do potrzeb rynku pracy,
 • realizacja certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych dla studentów,
 • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
 • udział studentów w konferencjach z zakresu automatyki i robotyki oraz Przemysłu 4.0.

Ponadto organizowane będą staże dla studentów, w takich firmach jak: Pratt & Whitney Rzeszów, Lockheed Martin Mielec, MTU Aero Engines, Rofa, Astor czy Balluff.

Studia są dofinansowane z Funduszy Europejskich i realizowane będą w ramach projektu:  „Automatycy dla przemysłu 4.0 – realizacja studiów dualnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki”.

Podwójne dyplomy dla kierunku elektrotechnika

Politechnika Rzeszowska podpisała umowę o współpracy z Politechniką Lwowską. Porozumienie ma na celu wymianę doświadczeń i dalszy rozwój w zakresie wspólnego kształcenia i dyplomowania.

Umowa dotyczy podwójnego dyplomowania dla kierunku elektrotechnika. Wspólnie z Politechniką Lwowską realizowany będzie semestr wyrównujący różnice programowe dla studentów, następnie studenci będą przygotowywać pod kierunkiem swoich opiekunów prace dyplomowe. Dzięki zawartej umowie będą mogli uzyskać wspólny dyplom obu uczelni.

Porozumienia ma na celu ponadto zwiększenie atrakcyjności oferty kształcenia, promowanie międzynarodowej mobilności akademickiej studentów w obszarze szkolnictwa wyższego, promowanie komunikacji międzykulturowej i wielojęzyczności, wymiana doświadczeń w zakresie realizacji procesu kształcenia oraz zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy poprzez posiadanie wspólnego dyplomu.

Najlepiej działający dziekanat PRz - wyróżnienie studentów

Dziekanat naszego Wydziału został oceniony przez Studentów jako „najlepiej działający dziekanat PRz”.

Wręczenie Diamentów Politechniki miało miejsce w dniu 8 czerwca 2018 r. Podczas gali zorganizowanej po raz drugi przez Samorząd Studencki uhonorowano m.in. władze, sponsorów oraz samorządowców. 

Wieczorowe stroje, zwycięskie statuetki – to wszystko sprawiało, że uczestnicy mogli się poczuć wyjątkowo.

W kategorii „najlepiej działający dziekanat PRz” zwyciężył dziekanat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Studenci WEiI wśród twórców zwycięskiego łazika marsjańskiego

Rzeszowski Legendary Rover Team zwyciężył w zawodach łazików marsjańskich University Rover Challenge 2016. Legendary IV przygotowany przez studentów Politechniki Rzeszowskiej zajął pierwsze miejsce na zawodach University Rover Challenge 2016. (szczegóły)

 

Zwycięska drużyna to studenci Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Chemicznego.

Zespół studentów z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki to członkowie dwóch kół naukowych działających na WEiI:

 

Koło ROBO

 inż. Paweł Mielniczek

inż. Paweł Grad

inż. Sebastian Halota

Koło KOD

inż. Radosław Gancarz

Maciej Kołodziej

Jan Kowalski

 

W tegorocznej edycji University Rover Challenge 2016 Wydział Elektrotechniki i Informatyki reprezentowali: inż. R. Gancarz, inż. S. Halota, inż. P. Mielniczek, inż. P. Grad.

GRATULUJEMY!

Pozytywna ocena kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Uchwała Nr 302/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "elektronika i telekomunikacja" prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Pozytywna ocena kierunku ELEKTROTECHNIKA

Uchwała Nr 745/2006 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "elektrotechnika" prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Pozytywne oceny kierunku INFORMATYKA

Uchwała Nr 303/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "informatyka" prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

 

 

 

Uchwała Nr 836/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 września 2004 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim na kierunku "informatyka" prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.