Księga jakości i procedury

Księga jakości

Procedury WSZJK:
1. Ankietyzacja w systemie USOS [pdf]
2. Hospitacje zajęć dydaktycznych [pdf]
3. Archiwizacja prac kontrolnych [pdf]
4. Ocena programów kształcenia i weryfikacja efektów kształcenia [pdf]