Strona: Księga jakości i procedury / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Księga jakości i procedury

Księga jakości

Procedury WSZJK:
1. Ankietyzacja w systemie USOS [pdf]
2. Hospitacje zajęć dydaktycznych [pdf]
3. Archiwizacja prac kontrolnych [pdf]

Wybrane prace kontrolne studentów - strona tytułowa
Wybrane prace kontrolne studentów - strona tytułowa - przykład wypełnienia

4. Ocena programów kształcenia i weryfikacja efektów kształcenia [pdf]