Strona: Plan działania / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Plan działania

Plan równości płci WEiI

Plan działań na WEiI jest częścią działań Planu Działania Politechniki Rzeszowskiej w latach 2022-2025, zawarte w tym dokumencie działania są wynikiem analizy badań ilościowych i jakościowych, a także wewnętrznych konsultacji wśród członków społeczności akademickiej, w szczególności w gremiach osób odpowiadających za przeciwdziałanie naruszeniom i różnorodnym przejawom dyskryminacji. Ważnym elementem w dyskusji działań  równościowych na PRz były także Plany Równości Płci, przyjęte w innych uczelniach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W Planie PRz zaproponowanych zostało pięć celów strategicznych:

  1. Zwiększenie świadomości potrzeby równego traktowania oraz zwiększenie wiedzy o przyczynach, skutkach i przejawach nierównego traktowania w uwagi na płeć.
  2. Dążenie do zachowania równowagi płci na stanowiskach decyzyjnych i kierowniczych oraz w prowadzeniu badań naukowych.
  3. Zapewnienie zrównoważonego dostępu do kariery naukowej i rozwoju kariery.
  4. Zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym.
  5. Zapobieganie przemocy ze względu na płeć.