Strona: Jakość kształcenia / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Jakość kształcenia

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

 
Celem funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest stałe doskonalenie procesu kształcenia studentów w taki sposób, aby umożliwić im wejście w życie zawodowe i społeczne, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.
Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia stanowi element Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Rzeszowskiej i jest zgodny z jego celami i zakresem działania. Zgodnie z wymaganiami Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuje:
 • ocenę prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia na wszystkich poziomach i formach kształcenia;
 • ocenę stopnia realizacji efektów kształcenia zdefiniowanych dla prowadzonych kierunków;
 • ocenę zasobów materialnych, w tym infrastrukturę dydaktyczną i naukową, a także środki wsparcia dla studentów;
 • funkcjonowanie systemu informacyjnego (tj. sposobu gromadzenia, analizowania i wykorzystywania stosownych informacji w zapewnianiu jakości kształcenia);
 • publiczny dostęp do aktualnych i obiektywnie przedstawionych informacji o programach studiów, efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów;
 • ocenę mobilności studentów;
 • monitorowanie losów absolwentów;
 • ocenę jakości kadry akademickiej prowadzącej i wspierającej proces kształcenia oraz realizowanej polityki kadrowej;
 • udział pracodawców w określaniu i ocenie efektów kształcenia;
 • ocenę poziomu naukowego jednostki (katedr i zakładów)
Powyżej wymienione zadania WSZK realizowane są przez procedury, a ich uruchamianie inicjowane jest przez Wydziałową Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 
Więcej informacji o funkcjonowaniu Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia można odnaleźć na stronie Jakości Kształcenia.