Strona: Studia stacjonarne / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Studia stacjonarne

Rozkład zajęć na semestr letni r. ak. 2023/24 [ Luty - Czerwiec 2024 ]

red. Antoni Szczepański
 • Bieżące komunikaty: w miarę możliwości informacje o zmianach są uzgadniane poprzez email indywidualnie z nauczycielami, których zmiana dotyczy, a następnie oni informują o jednorazowej zmianie planu zajęć swoich studentów. 

 • Szczegółowy plan zajęć dla grup laboratoryjnych

Plan zajęć, dla poszczególnych grup laboratoryjnych na studiach stacjonarnych, znajduje się tutaj:

pei.prz.edu.pl/as/Lato2024_subgroups_days_horizontal.html

Jeżeli nie widać kolorów w tabelach HTML, wówczas należy wyczyścić pamięć cache przeglądarki internetowej i następnie odświeżyć stronę, a jeśli to nie pomaga, użyć innej przeglądarki, np. MS Edge. 

W opublikowanym planie będą wprowadzane drobne korekty, dlatego należy sprawdzać swój rozkład wieczorem przed kolejnym dniem, a nawet rano w bieżącym dniu, przez co najmniej dwa pierwsze tygodnie semestru. Powyższa uwaga dotyczy studentów i nauczycieli.

O tym, kiedy nastąpiła ostatnia aktualizacja planu zajęć, można dowiedzieć się z każdej tabeli. W stopce każdej z nich widnieje data i godzina wygenerowania planu zajęć.

Uwaga! Daty poszczególnych spotkań, odbywających się w ramach danego terminu zajęć, należy sprawdzać systematycznie na swoim planie zajęć w USOS. Jest to szczególnie ważne w przypadku zajęć, dla których liczba godzin na semestr jest inna niż 15, 30 czy 45.

Ponieważ zmiany wprowadzane w planie zajęć muszą być aktualizowane również w https://usos.prz.edu.pl i jest to czasochłonne, dlatego proszę ograniczyć liczbę przeniesień zajęć do niezbędnego minimum. Z powodu tych zmian, plan w USOSweb może trochę różnić się od planu opublikowanego na tej stronie www, przynajmniej przez jakiś czas. Najbardziej aktualny plan zawsze znajduje się tutaj w plikach HTML, ale daty poszczególnych spotkań, w ramach konkretnych zajęć, są widoczne tylko w USOSweb. Jeżeli rozkład zajęć w USOSweb różni się od HTML przez kilka dni, wtedy można napisać do mnie e-maila z prośbą o skorygowanie różnic, podając konkretne zajęcia do poprawy.

 • Harmonogram semestru letniego r. ak. 2023/2024

tygodnieprzlato2024.png

Szczegółowe informacje na temat organizacji roku akademickiego 2023/24 można znaleźć na stronie:

https://w.prz.edu.pl/studenci_menu/kalendarz-rok-akademicki

 • Bloki czasowe zajęć

Zajęcia w semestrze są podzielone na bloki. Każdy blok to zazwyczaj dwie godziny lekcyjne (90 minut) odbywające się bez przerwy i 15 minut przerwy po zakończeniu tych zajęć. Przerwa jest na przejście do innej sali, innego budynku lub po prostu na odpoczynek przed kolejnymi zajęciami w tej samej sali. Jeżeli np. jakieś zajęcia są w planie HTML od 8:45 do 10:30, tzn. że powinny zaczynać się o 8:45 i kończyć o 10:15, a 15 minut na końcu to wspomniana przerwa techniczna. Uwaga ta dotyczy większości bloków czasowych, chyba że na planie napisano inaczej. Studenci, w porozumieniu z nauczycielami, powinni zadbać o to, aby mieli wystarczająco dużo czasu na przejście na kolejne zajęcia.

Niektóre zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne, co, w przypadku wykładów lub ćwiczeń z przerwą po dwóch godzinach lekcyjnych, daje 2*45+15+45 min = 150 min = 2 godz. 30 min, a w przypadku laboratoriów i projektów, zazwyczaj bez przerwy, daje 135 min = 2 godz. 15 min.

Każdy student należy do jednej grupy laboratoryjnej, która determinuje jego grupę ćwiczeniową. Wszyscy studenci na danym kierunku studiów (na pierwszych i drugich latach) stanowią jedną i jedyną grupę wykładową na danym przedmiocie. W celu poznania swojego planu zajęć, należy zalogować się do USOS. Podziału na grupy (przypisania studentów do grup o konkretnych numerach) dokonują pracownicy dziekanatu WEiI. Student, na niektórych przedmiotach, może należeć do grupy laboratoryjnej, projektowej lub ćwiczeniowej o innym numerze niż na większości przedmiotów. Jest tak na przykład na roku, na którym są specjalności i występują przedmioty wspólne dla wszystkich tych specjalności.

Jeżeli plan studenta w USOS zawiera kolizje (i różni się od planu HTML grupy laboratoryjnej, do której jest przypisany z większości przedmiotów), może to oznaczać, że na jednym lub więcej przedmiotach został przydzielony przez dziekanat do niewłaściwej grupy (laboratoryjnej, projektowej lub ćwiczeniowej). Jedyne rozwiązanie tego problemu, to zmiana grupy w dziekanacie, gdyż plan HTML kolizji nigdy nie zawiera.


Poniżej podano dodatkowe informacje przydatne wtedy, gdy zachodzi potrzeba zmiany terminu zajęć, odrobienia wykładu, zrobienia jednorazowego spotkania itp.

 • Zajętość sal dydaktycznych

 
Symbol -x- w tabelach sal oznacza, że w zaznaczonym przedziale czasu sala jest z pewnych powodów niedostępna i raczej nie można do niej przenieść innych zajęć. W niektórych przypadkach, np. dla godzin wieczornych albo w piątki po południu, ta blokada została zrobiona celowo na etapie układania planu, aby zajęcia nie odbywały się zbyt późno, ale w razie potrzeby mogę salę z takim oznaczeniem udostępnić. Najlepiej zapytać, czy sala z takim oznaczeniem jest w wybranym terminie wolna, bo nie zawsze jest. Może być np. przypisana do innego wydziału lub zarezerwowana na dodatkowe nieregularne zajęcia.
 
A61, B107, B300, B305, V18 to duże sale wykładowe. Sala V18 mieści się przy ul. Powstańców Warszawy, w tzw. Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym. Pozostałe sale znajdują się w budynkach A, B, D lub F, przy ul. W. Pola lub M. Skłodowskiej-Curie. A111, A112, A113, A214, A312, A313, B303, B304, F202, F402 to sale ćwiczeniowe, w których odbywają się również wykłady dla mniejszych grup wykładowych. Sala F203 to mała sala na projekty. Wszystkie sale wykładowe i ćwiczeniowe są zaopatrzone w rzutnik multimedialny. Szczegółowe informacje na temat wyposażenia sal można znaleźć na stronie srs.prz.edu.pl. Aby się tam zalogować, należy użyć loginu i hasła z domeny ...@prz.edu.pl (nauczyciele) albo nr_albumu@stud.prz.edu.pl (studenci). Klucz do sali dydaktycznej zawsze pobiera nauczyciel na portierni. Studenci nie są uprawnieni do pobierania kluczy i otwierania sal.
 
Pozostałe sale są to sale laboratoryjne, w których przeprowadzane są zajęcia na komputerach albo wykonuje się pomiary lub inne zadania na rzeczywistych obiektach. Litera w nazwie sali (podana na początku) oznacza budynek, w którym mieści się rozważana sala. Na przykład litera A w nazwie A61 oznacza, że ta sala mieści się  w budynku A. Niektóre zajęcia laboratoryjne dla studentów pierwszych i wyższych lat odbywają się w budynkach K lub L, tzn. poza główną siedzibą Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (budynki A, B, D, F).
Numer, a raczej nazwa sali, w której będą odbywać się zajęcia, w komórkach tabel HTML planu zajęć znajduje się w wierszu tuż pod nazwiskiem i imieniem nauczyciela, który będzie te zajęcia prowadził. 
 

 • Rozmieszczenie zajęć z każdego przedmiotu w kolejnych dniach tygodnia

pei.prz.edu.pl/as/Lato2024_subjects_days_horizontal.html

Uwaga: plik ładuje się około 20 sekund!


 • Rozkład zajęć z punktu widzenia grup ćwiczeniowych i specjalnościowych

pei.prz.edu.pl/as/Lato2024_groups_days_horizontal.html


 • Wszystkie zajęcia dla danego roku i kierunku studiów w jednej tabeli

pei.prz.edu.pl/as/Lato2024_years_days_horizontal.html


 • Wyszukiwarka PRz

W tabelach planu zajęć udostępniono nazwiska nauczycieli wraz z symbolami katedr, do których należą. Dla przejrzystości tekstu, pominięto tytuły i stopnie naukowe. Dane kontaktowe nauczyciela, np. numer pokoju w którym pracuje oraz numer telefonu, można znaleźć za pomocą wyszukiwarki uczelnianej http://w.prz.edu.pl/wyszukiwarka/ Znaczenie skrótów EA, ED, EE, EM, EP, ES, ET, EU, użytych dla oznaczenia katedr i zakładów WEiI, można sprawdzić tutaj: http://weii.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne Znaczenie pozostałych skrótów (ZE, ZP, ZH, FM, MK itp.) można znaleźć na stronach internetowych innych wydziałów PRz.


 • Zmiana terminu zajęć

Potrzebę zmiany terminu zajęć (przeniesienie) należy zgłosić, pisząc na adres aszczep@prz.edu.pl, po uprzednim sprawdzeniu, czy takie przeniesienie jest możliwe.

W nowym terminie muszą być wolni:

 • ci sami studenci,
 • ten sam nauczyciel,
 • ta sama lub równoważna sala dydaktyczna.
Każda zmiana musi być zaakceptowana przez nauczyciela, który te przenoszone zajęcia prowadzi.

Każda zmiana w rozkładzie zajęć powinna być zgłoszona w celu jej wprowadzenia do oficjalnego planu. 
Ponieważ zmiany w planie zajęć muszą być aktualizowane w USOSweb i jest to czasochłonne, dlatego proszę ograniczyć ich liczbę do niezbędnego minimum. Z powodu tych zmian, plan w USOSweb może trochę różnić się od opublikowanego na tej stronie www, przynajmniej przez jakiś czas. Najbardziej aktualny plan zawsze znajduje się tutaj. Daty konkretnych spotkań należy sprawdzać w planie USOSweb. Sumaryczna liczba godzin spotkań powinna zgadzać się z liczbą godzin zajęć przypisanych do danego przedmiotu i formy zajęć.

 • Rezerwacja sal dydaktycznych

Rezerwacji sal na jednorazowe zajęcia w trakcie semestru i na czas sesji egzaminacyjnej należy dokonywać za pomocą serwisu https://srs.prz.edu.pl, opisując krótko cel rezerwacji, ale na tyle jasno, żeby było wiadomo, dla jakich studentów, na jakie zajęcia i dla jakiego nauczyciela ta rezerwacja jest robiona. Warto włączyć powiadomienia przychodzące z tego serwisu na swoją pocztę elektroniczną. Żeby je włączyć, trzeba zalogować się na stronie srs.prz.edu.pl i zaznaczyć odpowiednie checkboxy. Należy pamiętać, że rezerwacja obowiązuje nie od momentu jej zapisania w srs ani nawet nie od momentu złożenia jej do rozpatrzenia, ale dopiero wtedy, kiedy opiekun sali ją zatwierdzi. Przy włączonych powiadomieniach zostaniemy automatycznie o tym poinformowani na koncie e-mail.

Chociaż plan zajęć w USOS powinien odzwierciedlać plan z plików HTML, to jednak może zawierać drobne błędy, dlatego przed złożeniem rezerwacji warto upewnić się, czy sala jest wolna, wchodząc na stronę Lato2024_rooms..., ponieważ już zdarzały się rezerwacje ewidentnie kolidujące z innymi zajęciami. Takie rezerwacje, w większości przypadków, będą odrzucane. W przypadku rezerwacji problematycznej, której nie można tak po prostu zaakceptować ani odrzucić, prowadzony jest dialog (w ramach tej rezerwacji). Jeżeli przez tydzień lub dłużej nie będzie reakcji osoby składającej rezerwację na próbę nawiązania dialogu z mojej strony, taka rezerwacja po tygodniu będzie odrzucana. Przy włączonych powiadomieniach, informacja o jakiejkolwiek zmianie statusu rezerwacji (np. pojawienie się dalszego ciągu dialogu) zostanie przez serwis srs.prz.edu.pl wysłana na konto e-mail osoby związanej z daną rezerwacją.

Proszę wstrzymać się ze składaniem rezerwacji w pierwszych dwóch tygodniach semestru, gdyż plan zajęć, a więc i zajętość sal, są jeszcze w tym czasie niepewne. Jeżeli jednak konieczna jest rezerwacja sali już w pierwszych dniach semestru, można taką rezerwację zrobić. W przypadku wątpliwym dostępności sali, akceptacja takiej rezerwacji opóźni się o kilka dni.

Jeżeli jakiś wykład lub ćwiczenia są planowane w rozkładzie zajęć w tyg. od 1. do 8. lub na podobnej zasadzie, tzn. nie przez cały semestr, wtedy zajmowana sala od 9. tygodnia przechodzi automatycznie do puli sal, które każdy może zarezerwować. W związku z tym grupa studentów przypisana do danego terminu, chcąc wykorzystać tę salę np. w tygodniu 10. na zaliczenie, musi dokonać odpowiedniej rezerwacji w srs.

W przypadku potrzeby trwałej zmiany terminu zajęć istniejących w planie zajęć USOS, nie należy tworzyć w serwisie srs.prz.edu.pl rezerwacji wielospotkaniowej w nowym terminie. Wystarczy zgłosić chęć zmiany terminu zajęć do mnie przez e-mail, a zostanie ona zrobiona dla tych już istniejących zajęć w planie HTML oraz w planie USOS (za pomocą specjalnie do tego przeznaczonego programu).


Uwaga: planem zajęć i rezerwacją sal na studiach niestacjonarnych, w soboty i niedziele (w serwisie srs.prz.edu.pl), zajmuje się dr inż. Adam Mazurkiewicz (madam@prz.edu.pl).