Strona: Praktyki studenckie / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Praktyki studenckie

Informacje ogólne

 • Politechnika Rzeszowska organizuje przewidziane w programie studiów praktyki zawodowe, zwane dalej „praktykami”.
 • Wymiar, zasady i formę odbywania praktyk oraz liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk określa program studiów.
 • Student jest zobowiązany do odbycia praktyki w wymiarze, formie i na zasadach określonych w programie studiów.
 • Nadzór nad procesem organizacji i realizacji praktyk na Uczelni sprawuje rektor, a na wydziale dziekan.
 • Za organizację i dokumentację praktyk na wydziale odpowiadają wydziałowy kierownik praktyk i kierownicy praktyk dla kierunku.
 • Praktyki dla studiów o profilu praktycznym odbywają się w trakcie trwania roku akademickiego, jeżeli tak wynika z programu studiów, lub w miesiącach wakacyjnych.
 • Praktyki dla studiów o profilu ogólnoakademickim odbywają się w miesiącach wakacyjnych lub w trakcie trwania roku akademickiego, o ile ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć.
 • Praktyki mogą się odbywać w krajowych lub zagranicznych jednostkach w szczególności w zakładach pracy, instytucjach publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, zwanych również „miejscem odbywania praktyki”.
 • Praktyki mogą się odbywać w jednostkach organizacyjnych Uczelni.
 • W miejscu odbywania praktyki student powinien wykonywać zadania, które są związane ze studiowanym kierunkiem i gwarantują uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla zajęć praktyka.
 • W uzasadnionych przypadkach w poczet praktyki może zostać uznana praca zawodowa lub staż zawodowy odbywany w trakcie studiów w kraju lub za granicą, o ile wykonywana praca zawodowa lub staż zawodowy są związane ze studiowanym kierunkiem i gwarantują uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla zajęć praktyka.
 • Studenci mogą odbywać praktyki indywidualnie lub grupowo na podstawie skierowania z Uczelni.

Informatyczny System Obsługi Studenckich Praktyk

Wejście do systemu

Wydziałowe Biuro Praktyk (WBP)

Sprawy organizacyjne dotyczące studenckich praktyk zawodowych dla wszystkich kierunków studiów można załatwiać w/w Biurze, bud. A, pok. 110, tel.: 178651469, e-mail: praktyki@prz.edu.pl, w dniach:

 • czwartek - w godz. 12:00 - 14:00,
 • piątek - w godz. 10:00 – 12:00.

UWAGA!

Wydziałowe Biuro Praktyk jest także czynne w godzinach dyżurów za pośrednictwem platformy Microsoft Teams pod adresem: link do kanału

Skład osobowy WBP

 1. Wydziałowy Kierownik Praktyk oraz Kierownik Praktyk dla kierunku: Elektromobilność - dr inż. Grzegorz Błąd (gblad@prz.edu.pl)
 2. Kierownik Praktyk dla kierunku: Informatyka oraz Automatyka i robotyka - dr inż. Andrzej Stec (astec@kia.prz.edu.pl)
 3. Kierownik Praktyk dla kierunku: Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektrotechnika - dr inż. Dariusz Klepacki (dklepa@prz.edu.pl)

Zasady odbywania wakacyjnych praktyk zawodowych w Firmie/Uczelni przez studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki na Politechniki Rzeszowskiej

Procedura:

 • ścieżka I - Umowa trójstronna: proc_U3S.pdf
 • ścieżka II - Praktyka realizowana w jednostce organizacyjnej PRz: proc_PRz.pdf
 • ścieżka III - Umowa o pracę: proc_UoP.pdf
 • ścieżka IV - Na innej podstawie: TA ŚCIEŻKA JEST OBECNIE NIEDOSTĘPNA

Ramowy Program Praktyk i efekty uczenia się dla kierunku:

Skierowanie na badania

UWAGA! Jeżeli zakład pracy w którym realizowana będzie praktyka wymaga badań lekarskich na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, to należy zapoznać się z poniższymi informacjami, a po skierowanie zgłosić się do Wydziałowego Biura Praktyk.

Podstawy prawne

 1. ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji i zaliczania praktyk zawodowych dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. (ZARZĄDZENIE Nr 39/2021, Załączniki do zarządzenia w wersji angielskiej)
 2. Uchwała nr 52/2019 Senatu PRz z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej (par. 41)

KONTAKT:

WBP: bud. A, p. A110
tel.: 17 865 14 69
e-mail: praktyki@prz.edu.pl

Adres do korespondencji:

Politechnika Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydziałowe Biuro Praktyk
ul. Wincentego Pola 2
35-959 Rzeszów