Praktyki studenckie

Praktyki studenckie stanowią integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu.

Praktyki realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze określonym w uchwalonym przez Radę Wydziału planie studiów zgodnie z obowiązującymi dla danego kierunku i poziomu standardami kształcenia.

Jeżeli plan studiów i/lub standardy kształcenia nie stanowią inaczej, student ma obowiązek odbyć praktykę programową w wymiarze co najmniej 4 tygodni (160 h). Studenci mogą dobywać praktyki nadprogramowe, nie uwzględnione w programie studiów (w szczególności praktyki dyplomowe, staże przemysłowe), we wskazanej firmie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi praktyk.

Praktyka programowa ma na celu poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów, wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych.

Praktyka dyplomowa powinna być dostosowana do charakteru realizowanej przez studenta pracy dyplomowej oraz wspomóc jej realizację, może mieć charakter poznawczy, badawczy, technologiczny. Praktyki dyplomowe mogą odbywać się w katedrach lub zakładach dyplomujących WEII. Jeżeli temat pracy dyplomowej jest powiązany z przemysłem lub inną jednostką gospodarczą to może ta praktyka odbywać się w firmie wskazanej przez studenta zgodnie z wytycznymi dotyczącymi praktyk.

Studenckie staże przemysłowe są realizowane na podstawie odrębnych umów pomiędzy stroną przyjmującą a Uczelnią/Wydziałem.

Informatyczny System Obsługi Studenckich Praktyk Zawodowych
Wejście do sytemu

Wydziałowe Biuro ds. Studenckich Praktyk Zawodowych

Kontakt:
e-mail: praktyki@prz.edu.pl
tel. 178651469

 

Zasady odbywania wakacyjnych praktyk zawodowych w Firmie/Uczelni przez studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Załącznik 1: obowiązkowe_praktyki_wakacyjne_procedura.pdf

DOKUMENTY STOSOWANE W ORGANIZACJI, PRZEBIEGU
I ZALICZENIU PRAKTYK I STAŻY ZAWODOWYCH
Wzory dokumentów stosowanych w organizacji, przebiegu i zaliczaniu praktyk:
Załącznik 2: Praktyka w Zakładzie pracy – UMOWA TRÓJSTRONNA: Umowa trójstronna praktyka.pdf
Załącznik 3: Praktyka na PRz - INFORMACJA: Informacja_od_jedn_PRZ_szablon.pdf
Załącznik 4: SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRAKTYKI: szczegółowy_program_praktyki.pdf
Załącznik 5: ZAŚWIADCZENIE: Zaświadczenie o odbyciu praktyki.pdf
Załącznik 6: ANKIETA: ankieta.pdf
Załącznik 7: ZALICZENIE: Zaliczenie praktyki – umowy.pdf

PODSTAWY PRAWNE:

  1. ZARZĄDZENIE Nr 74/2020 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2019 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zasad organizacji praktyk zawodowych dla studentów Politechniki Rzeszowskiej oraz ogłoszenia tekstu jednolitego (ZARZĄDZENIE Nr 74/2020)
  2. Uchwała nr 52/2019 Senatu PRz z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej (par. 41)