Strona: Praktyki studenckie / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Praktyki studenckie

Politechnika Rzeszowska organizuje przewidziane w programie studiów praktyki zawodowe, zwane dalej „praktykami”.

Wymiar, zasady i formę odbywania praktyk oraz liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk określa program studiów.

Student jest zobowiązany do odbycia praktyki w wymiarze, formie i na zasadach określonych w programie studiów.

Nadzór nad procesem organizacji i realizacji praktyk na Uczelni sprawuje rektor, a na wydziale dziekan.

Za organizację i dokumentację praktyk na wydziale odpowiadają wydziałowy kierownik praktyk i kierownicy praktyk dla kierunku.

Praktyki dla studiów o profilu praktycznym odbywają się w trakcie trwania roku akademickiego, jeżeli tak wynika z programu studiów, lub w miesiącach wakacyjnych.

Praktyki dla studiów o profilu ogólnoakademickim odbywają się w miesiącach wakacyjnych lub w trakcie trwania roku akademickiego, o ile ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć.

Praktyki mogą się odbywać w krajowych lub zagranicznych jednostkach w szczególności w zakładach pracy, instytucjach publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, zwanych również „miejscem odbywania praktyki”.

Praktyki mogą się odbywać w jednostkach organizacyjnych Uczelni.

W miejscu odbywania praktyki student powinien wykonywać zadania, które są związane ze studiowanym kierunkiem i gwarantują uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla zajęć praktyka.

W uzasadnionych przypadkach w poczet praktyki może zostać uznana praca zawodowa lub staż zawodowy odbywany w trakcie studiów w kraju lub za granicą, o ile wykonywana praca zawodowa lub staż zawodowy są związane ze studiowanym kierunkiem i gwarantują uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla zajęć praktyka.

Studenci mogą odbywać praktyki indywidualnie lub grupowo na podstawie skierowania z Uczelni.

Informatyczny System Obsługi Studenckich Praktyk i Staży Zawodowych (ISOSPiSZ)

Wejście do sytemu

 Wydziałowe Biuro Praktyk (WBP)

Sprawy organizacyjne dotyczące studenckich praktyk zawodowych dla wszystkich kierunków studiów można załatwiać w/w Biurze, bud. A, pok. 110, tel.: 178651469, e-mail: praktyki@prz.edu.pl:

dla studentów studiów stacjonarnych:

poniedziałek - w godz. 10:00 - 12:00
środa - w godz. 10:00 - 12:00
piątek - w godz. 10.00 - 12.00

dla studentów studiów niestacjonarnych:

w każdą sobotę, w którą odbywają się zjazdy (semestr letni 2020-2021) - w godz. 9:00 – 11:00
W zawiązku z sytuacją epidemiczną w kraju, proszę się kontaktować z odpowiednimi Kierownikami Praktyk dla kierunku przez pocztę elektroniczną.

UWAGA! W związku z sytuacją pandemiczną w kraju Wydziałowe Biuro Praktyk będzie czynne z pośrednictwem platformy Microsoft Teams pod adresem:

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9f460495ac234d9ea9d4cd830f633b3f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a342615d-8f62-4f08-aa65-5ee3c8119564&tenantId=d81a2e37-d18e-42ec-8839-9a2de1586e0c

 

Skład osobowy WBP:

Wydziałowy Kierownik Praktyk - dr inż. Grzegorz Błąd (e-mail: gblad@prz.edu.pl)

Kierownik Praktyk dla kierunku:
Informatyka oraz Automatyka i robotyka - dr inż. Andrzej Stec (e-mail: astec@kia.prz.edu.pl)

Kierownik Praktyk dla kierunku:
Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektrotechnika - dr inż. Dariusz Klepacki (e-mail: dklepa@prz.edu.pl)

Zasady odbywania wakacyjnych praktyk zawodowych w Firmie/Uczelni przez studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki na Politechniki Rzeszowskiej

Procedura:

ścieżka I - Umowa trójstronna: proc_U3S.pdf
ścieżka II - Praktyka realizowana w jednostce organizacyjnej PRz: proc_PRz.pdf
ścieżka III - Umowa o pracę: proc_UoP.pdf
ścieżka IV - Na innej podstawie: TA ŚCIEŻKA JEST OBECNIE NIEDOSTĘPNA

Ramowy Program Praktyk i efekty uczenia się dla kierunku:

Automatyka i robotyka: RPP_automatyka_i_robotyka.pdf
Elektronika i Telekomunikacja: RPP_elektronika_i_telekomunikacja.pdf
Elektrotechnika: RPP_elektrotechnika.pdf
Informatyka: RPP_informatyka.pdf

PODSTAWY PRAWNE:

  1. ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji i zaliczania praktyk zawodowych dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. (ZARZĄDZENIE Nr 39/2021)
  2. Uchwała nr 52/2019 Senatu PRz z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej (par. 41)

KONTAKT:

WBP: bud. A, p. A110
tel.: 17 865 14 69
e-mail: praktyki@prz.edu.pl

Adres do korespondencji:

Politechnika Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydziałowe Biuro Praktyk
ul. Wincentego Pola 2
35-959 Rzeszów