Strona: Praktyki studenckie / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Praktyki studenckie

Informacje ogólne

 • Politechnika Rzeszowska organizuje przewidziane w programie studiów praktyki zawodowe, zwane dalej „praktykami”.
 • Wymiar, zasady i formę odbywania praktyk oraz liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk określa program studiów.
 • Student jest zobowiązany do odbycia praktyki w wymiarze, formie i na zasadach określonych w programie studiów.
 • Nadzór nad procesem organizacji i realizacji praktyk na Uczelni sprawuje rektor, a na wydziale dziekan.
 • Za organizację i dokumentację praktyk na wydziale odpowiadają wydziałowy kierownik praktyk i kierownicy praktyk dla kierunku.
 • Praktyki dla studiów o profilu praktycznym odbywają się w trakcie trwania roku akademickiego, jeżeli tak wynika z programu studiów, lub w miesiącach wakacyjnych.
 • Praktyki dla studiów o profilu ogólnoakademickim odbywają się w miesiącach wakacyjnych lub w trakcie trwania roku akademickiego, o ile ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć.
 • Praktyki mogą się odbywać w krajowych lub zagranicznych jednostkach w szczególności w zakładach pracy, instytucjach publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, zwanych również „miejscem odbywania praktyki”.
 • W miejscu odbywania praktyki student powinien wykonywać zadania, które są związane ze studiowanym kierunkiem i gwarantują uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla zajęć praktyka.
 • Studenci mogą odbywać praktyki indywidualnie lub grupowo na podstawie skierowania z Uczelni.
 • Skierowanie wydaje studentowi wydziałowy kierownik praktyk lub kierownik praktyk dla kierunku.
 • Pracodawca wyraża zgodę na przyjęcie studenta na praktyki wypełniając oświadczenie w sprawie przyjęcia studenta na praktyki zawodowe.
 • Praktyka odbywa się na podstawie zawartej przed rozpoczęciem praktyk umowy trójstronnej zawieranej pomiędzy Uczelnią, pracodawcą a studentem.
 • Umowa trójstronna jest zawierana przez wydziałowego kierownika praktyk lub kierownika praktyk dla kierunku na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez rektora.
 • Student jest zobowiązany w szczególności do:
  • uczestniczenia w spotkaniach organizacyjnych dla praktykantów;
  • wyboru miejsca odbywania praktyki;
  • uzyskania zgody kierownika praktyk dla kierunku na realizację praktyki w wybranym miejscu;
  • uzyskania zgody dziekana na uznanie w poczet praktyki pracy zawodowej lub stażu;
  • terminowego dostarczenia dokumentów wymaganych do odbycia praktyki w szczególności skierowania, umowy, zaświadczeń;
  • realizacji wszystkich zadań wynikających z programu praktyki;
  • rzetelnego wywiązywania się z powierzonych obowiązków w miejscu odbywania praktyki;
  • utrzymania stałego kontaktu z kierownikiem praktyk dla kierunku, w tym zgłaszania odstępstw i nieprawidłowości w procesie realizacji praktyki;
  • złożenia w wymaganym terminie kompletu dokumentów potwierdzających odbycie praktyki.
 • Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z organizacją praktyk w tym wyżywienia, zakwaterowania oraz dojazdu.
 • Student nie otrzymuje ze strony Uczelni wynagrodzenia za odbywanie praktyki.
 • Jeżeli praktyka stanowi element programu studiów to podlega obowiązkowemu zaliczeniu.
 • Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie programu praktyki oraz zadań wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za realizację praktyki w miejscu jej odbywania.
 • Zaliczenia praktyki dokonuje wydziałowy kierownik praktyk lub kierownik praktyk dla kierunku na podstawie przedłożonego przez studenta zaświadczenia o odbyciu praktyki, zwanym dalej „zaświadczeniem o odbyciu praktyki” oraz informacji o osiągniętych efektach uczenia się i oceny końcowej zwanej dalej „informacją o osiągniętych efektach uczenia się wraz z oceną końcową”.
 • Do zaliczania praktyk stosuje się Regulamin studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej.
 • Uznanie pracy zawodowej, stażu lub wolontariatu w poczet praktyki odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej.
 • Praktyka odbywana w trakcie nauki w szkole średniej nie może być podstawą do zaliczenia praktyki przewidzianej programem studiów.
 • Praktyka odbyta na studiach pierwszego stopnia nie może być podstawą zaliczenia praktyki na studiach drugiego stopnia.
 • Zasady kierowania na badania lekarskie studentów odbywających praktyki określa zarządzenie rektora.

Informatyczny System Obsługi Studenckich Praktyk

Wejście do systemu

Wydziałowe Biuro Praktyk (WBP)

Sprawy organizacyjne dotyczące studenckich praktyk zawodowych dla wszystkich kierunków studiów można załatwiać w/w Biurze, bud. A, pok. 110, tel.: 178651469, e-mail: praktyki@prz.edu.pl, w dniach:

 • czwartek - w godz. 10:00 - 12:00,
 • piątek - w godz. 10:15 – 12:15.

UWAGA!

Wydziałowe Biuro Praktyk jest także czynne w godzinach dyżurów za pośrednictwem platformy Microsoft Teams pod adresem: link do kanału

Skład osobowy WBP

 1. Wydziałowy Kierownik Praktyk oraz Kierownik Praktyk dla kierunku: Elektromobilność - dr inż. Grzegorz Błąd (gblad@prz.edu.pl)
 2. Kierownik Praktyk dla kierunku: Informatyka oraz Automatyka i robotyka - dr inż. Andrzej Stec (astec@kia.prz.edu.pl)
 3. Kierownik Praktyk dla kierunku: Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektrotechnika - dr inż. Dariusz Klepacki (dklepa@prz.edu.pl)

Zasady odbywania wakacyjnych praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki na Politechnice Rzeszowskiej

Procedura:

Ramowy Program Praktyk i efekty uczenia się dla kierunku:

Skierowanie na badania

UWAGA! Jeżeli zakład pracy w którym realizowana będzie praktyka wymaga badań lekarskich na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, to należy zapoznać się z poniższymi informacjami, a po skierowanie zgłosić się do Wydziałowego Biura Praktyk.

Podstawy prawne

 1. ZARZĄDZENIE Nr 2/2024 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 39/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji i zaliczania praktyk zawodowych dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. (ZARZĄDZENIE Nr 2/2024, Załączniki do zarządzenia w wersji angielskiej)
 2. ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji i zaliczania praktyk zawodowych dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. (ZARZĄDZENIE Nr 39/2021, Załączniki do zarządzenia w wersji angielskiej)
 3. Uchwała nr 52/2019 Senatu PRz z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej (par. 41)

KONTAKT:

WBP: bud. A, p. A110
tel.: 17 865 14 69
e-mail: praktyki@prz.edu.pl

Adres do korespondencji:

Politechnika Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydziałowe Biuro Praktyk
ul. Wincentego Pola 2
35-959 Rzeszów