Strona: Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

Ramowy program posiedzeń Rady Wydziału:

Ramowy program posiedzeń Rady Wydziału w 2024 r.

Ciałem opiniodawczo-doradczym funkcjonującym w ramach wydziału jest rada wydziału, której kadencja odpowiada kadencji Rektora.

Zgodnie z § 16 ust. 11 Statutu PRz z dnia 29 kwietnia 2021 r. w skład Rady Wydziału wchodzą:

1) dziekan jako przewodniczący, prodziekani oraz kierownicy katedr i zakładów wydziału;

2) osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego;

3) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale wybrani po jednej osobie z każdej katedry i zakładu z grona osób zatrudnionych w danej katedrze i zakładzie;

4) kierownik administracyjny wydziału oraz dwóch przedstawicieli pozostałych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybranych z grona osób zatrudnionych na wydziale;

5) przedstawiciele zarządu wydziałowego samorządu studenckiego w liczbie nie większej niż trzy osoby;

6) przedstawiciel doktorantów wskazany przez samorząd doktorantów;

7) po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających na wydziale;

8) inne osoby wskazane przez Rektora na wniosek dziekana.