Strona: Misja i strategia rozwoju / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Misja i strategia rozwoju

Misja i Strategia rozwoju Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
na lata 2021-2028

Niniejszy dokument jest zgodny ze strategią rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na lata 2021-2028, zatwierdzoną decyzją Senatu Uczelni uchwałą nr 6/2021 z dnia 25 lutego 2021.

 

Misja Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

Naszą misją jest:

 • kształcenie studentów w rzetelny i etyczny sposób, zapewniając im warunki umożliwiające nabycie niezbędnych kompetencji oczekiwanych przez rynek pracy;
 • prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych stymulujących rozwój gospodarki i wpływających na poprawę komfortu życia społeczeństwa;
 • współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą zapewniająca ciągły rozwój Wydziału.

 

Strategia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

Cele strategiczne Wydziału Elektrotechniki i Informatyki:

 • stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kadry Wydziału;
 • kształcenie studentów zgodnie z najwyższymi standardami;
 • zapewnienie warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi dyscyplin naukowych;
 • rozwój potencjału badawczego i dydaktycznego Wydziału;
 • stałe usprawnianie organizacji pracy i sposobu zarządzania na Wydziale;
 • realizacja programów rozwojowych Uczelni.

Konsekwentna realizacja założonych celów w obszarach rozwoju kadry, kształcenia, badań naukowych, organizacji i zarządzania, powinna zagwarantować rozwój i ugruntowanie posiadanej przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej pozycji w regionie, kraju i na świecie.

 

Obszar kształcenia

Strategicznym celem Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w obszarze kształcenia jest stałe podnoszenie poziomu jakości nauczania dostosowywanego do wymagań zmieniającego się rynku pracy oraz poszerzanie oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych.

Realizację powyższego celu planuje się osiągnąć przez:

 • ciągłe doskonalenie kształcenia i utrzymywanie tego procesu na najwyższym poziomie poprzez zapewnienie odpowiedniej kadry nauczycieli oraz zaplecza laboratoryjnego;
 • udział w kształceniu osób z doświadczeniem praktycznym;
 • rozwijanie treści kształcenia uwzględniających nowe wyniki badań naukowych wspierających rozwój gospodarki;
 • tworzenie nowych i modernizacja istniejących kierunków kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy;
 • rozszerzanie oferty kształcenia w zakresie studiów podyplomowych;
 • rozwój studenckich kół naukowych;
 • zwiększenie liczby zajęć prowadzonych w językach obcych;
 • rozwijanie międzynarodowej wymiany pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych;
 • zwiększanie liczby studentów zagranicznych i wymiany międzynarodowej;
 • modernizację infrastruktury budynków Wydziału i wzrost poziomu dostosowania ich dla osób z niepełnosprawnościami;
 • udoskonalanie technik kształcenia zdalnego poprzez unowocześnienie bazy sprzętowej i programowej;
 • uzyskanie wysokich ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej procesu dydaktyki realizowanego w Wydziale.

 

Obszar badań naukowych

Zasadniczym celem prowadzenia działalności naukowej jest wzmocnienie pozycji Wydziału i Uczelni w regionie, kraju i na świecie. Drogą prowadzącą do tego celu jest realizacja następujących zadań:

 • uzyskanie w procesie ewaluacji wiodących dyscyplin Wydziału, tj.: automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz informatyka techniczna i telekomunikacja, kategorii gwarantujących posiadanie pełnych uprawnień akademickich;
 • intensyfikacja kształcenia własnej, młodej kadry naukowej między innymi dzięki istniejącej w Uczelni Szkole Doktorskiej;
 • realizacja doktoratów wdrożeniowych;
 • poprawa efektywności prowadzonych badań naukowych poprzez dostosowanie ich do potrzeb przemysłu i zwiększenie liczby uzyskiwanych patentów;
 • zwiększenie liczby projektów finansowanych przez NCN, NCBiR, UE oraz przemysł;
 • prowadzenie prac badawczych nad innowacyjnymi rozwiązaniami stymulującymi rozwój gospodarki;
 • upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowo-badawczych Wydziału;
 • rozwijanie współpracy naukowo-badawczej z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

 

Obszar organizacji i zarządzania

Priorytetem Wydziału w obszarze organizacji i zarządzania jest nieustanne usprawnianie prac administracji i władz Wydziału w celu ułatwienia realizacji zadań związanych z kształceniem i nauką oraz szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze.

Realizację powyższego celu planuje się osiągnąć przez:

 • doskonalenie systemu zarządzania poszczególnymi obszarami działalności Wydziału;
 • ciągły rozwój obsługi informatycznej Wydziału poprzez modernizację istniejącej infrastruktury, utrzymanie i wdrażanie nowych usług, zwłaszcza teleinformatycznych, w zakresie zdalnej obsługi pracowników, zdalnego nauczania i zdalnej pracy administracji uczelnianej;
 • dostosowywanie struktury organizacyjnej Wydziału do aktualnych potrzeb z uwzględnieniem polityki rozwoju dyscyplin naukowych i kierunków kształcenia;
 • poprawę stopnia wykorzystania infrastruktury lokalowej Wydziału;
 • rozwinięcie współpracy między Jednostkami Wydziału i Uczelni oraz zwiększenie zakresu wykorzystania istniejącej aparatury badawczej;
 • ograniczenie kosztów działalności Wydziału poprzez doskonalenie organizacji pracy i zwiększenie jej efektywności w procesach badawczo-dydaktycznych;
 • aktywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych;
 • zacieśnienie współpracy z pracodawcami poprzez regularne spotkania Rady Gospodarczej Wydziału, prowadzące do wspólnych działań na rzecz finansowania badań naukowych oraz rozwiązywania problemów w obszarze społeczno-gospodarczym.

 

Obszar rozwoju kadry

Wydział będzie podejmował wszelkie niezbędne działania prowadzące do:

 • zachęcania młodych absolwentów do pracy w jednostkach Wydziału;
 • angażowania najlepszych studentów do prowadzenia badań naukowych i grantów;
 • udzielania pomocy stypendialnej dla najlepszych studentów;
 • wspierania indywidualnego toku studiów;
 • zachęcania studentów i młodych pracowników do staży zagranicznych i krajowych;
 • aktywizacji wszystkich pracowników do podejmowania działań mających na celu szeroko rozumiany rozwój Wydziału;
 • wspierania pracowników zabiegających o swój rozwój naukowy.