Praca dyplomowa

Osoby zamierzające wznowić studia w celu zaliczenia ostatniego semestru i obrony pracy dyplomowej prosimy o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem studiów, w szczególności z par. 45 regulaminu.

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki - Uchwała Nr 10/05/2016 Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 11 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu wykonania oraz archiwizacji prac dyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PRACĄ DYPLOMOWĄ MAGISTERSKĄ I INŻYNIERSKĄ na WEiI

Archiwum prac dyplomowych - instrukcja dla opiekunów i recenzentów
Archiwum prac dyplomowych - instrukcja dla studentów

Lista dokumentów do obrony (od 01.10.2018)

Załącznik nr 1 - oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o zgodzie na korzystanie z utworu

Załącznik nr 3 - prośba o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Karta obiegowa (Załącznik do zarządzenia nr 39/2018 Rektora PRz z dnia 18 czerwca 2018)
Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym - w przygotowaniu...
Badanie Losów Zawodowych Absolwentów PRz - każdy absolwent obowiązkowo składa wydrukowany i podpisany formularz w dziekanacie

Wzór streszczenia (UWAGA! Zmiany nazw niektórych jednostek WEiI od 1.01.2017) (formularz MS Word) - wzór streszczenia wg obowiązującego zarządzenia Rektora nr 24/94 z dnia 11 maja 1994 r.

Wzór strony tytułowej (UWAGA! Zmiany nazw niektórych jednostek WEiI od 1.01.2017)

Załącznik nr 4 - karta przydziału nowego tematu pracy dyplomowej (do złożenia tylko w przypadku przekroczenia współczynników na raporcie z plagiat.pl - patrz punkt 11 procedury postępowania z pracą dyplomową)

Załączniki nr 5 - oświadczenie promotora (tylko w przypadku przekroczenia współczynnika 2 na raporcie z plagiat.pl - patrz punkt 8 procedury postępowania z pracą dyplomową)

Zalecenia redakcyjne pracy dyplomowej

Zasady realizacji prac dyplomowych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Szablony prac dyplomowych:

Szablon_1_pracy_dyplomowej_MicrosoftOfficeWord - poprawiony - od stycznia 2016

Szablon_2_pracy_dyplomowej_OpenOfficeWriter

Szablon_3_pracy_dyplomowej_LaTeX_pdf

Szablon_3_pracy_dyplomowej_LaTeX_zip - poprawiony - od marca 2017