Pełnomocnicy

Pełnomocnicy Dziekana
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
2016-2020

Lp.

Pełnomocnik Dziekana

Imię i nazwisko

1.       

Pełnomocnik ds. rozkładu zajęć (studia stacjonarne)

i lokali dydaktycznych

dr inż. Antoni Szczepański

2.       

Pełnomocnik ds. rozkładu zajęć (studia niestacjonarne)

dr inż. Adam Mazurkiewicz

3.       

Pełnomocnik ds. lokali dydaktycznych

dr inż. Jan Rodziński

4.       

Pełnomocnik ds. e-learningu

dr inż. Andrzej Paszkiewicz

5.       

Pełnomocnik ds. wymiany międzynarodowej studentów i doktorantów

dr inż. Sławomir Samolej

6.       

Pełnomocnik ds. zapewnienia jakości kształcenia

dr inż. Mariusz Trojnar

7.       

Pełnomocnik ds. prac dyplomowych

dr inż. Wiesława Malska

8.       

Pełnomocnik ds. krajowych ram kwalifikacji

dr inż. Jakub Wojturski

9.       

Pełnomocnik ds. koordynacji projektami

dr hab. inż. Stanisław Wyderka, prof. PRz

10.   

Pełnomocnik ds. promocji i współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi

dr inż. Paweł Dymora

11.   

Pełnomocnik ds. relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym

dr inż. Tomasz Żabiński

12.   

Pełnomocnik ds. prac remontowych

mgr inż. Zbigniew Zawiślak

13.   

Wydziałowy kierownik praktyk studenckich

Asystent wydziałowego kierownika praktyk studenckich

dr inż. Roman Tabisz

dr inż. Mirosław Mazurek

 

14.   

Opiekun praktyk studenckich (automatyka i robotyka, informatyka)

dr inż. Barbara Wilk

15.   

Opiekun praktyk studenckich (elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka)

dr inż. Bartosz Pawłowicz

16.   

Pełnomocnik ds. studentów i doktorantów niepełnosprawnych

dr inż. Joanna Marnik

17.   

Pełnomocnik ds. gospodarki odpadami

mgr inż. Paweł Grzyb

18.   

Wydziałowy koordynator ds. potwierdzania efektów uczenia się

dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz