Strona: Galeria zasłużonych / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Galeria zasłużonych

Dnia 29 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość poświęcona pamięci osób, które swoją działalnością wywarły trwały ślad w historii Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, a tym samym Politechniki Rzeszowskiej.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski rektor Politechniki Rzeszowskiej z udziałem prof. dr hab. inż. Kazimierza Buczka dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej i portretów znajdujących się w hallu budynku A na pierwszym piętrze.

Pomysłodawca utworzenia galerii był prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek pełniący w tym okresie funkcję dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz.

01_dyszynski_bt.jpg

Mgr inż. Jan Dyszyński
(1922-2009)

Pracownik Wydziału w latach (1963-1994).

Organizator i Kierownik Zakładu Miernictwa
Elektrycznego (1973-1974).

Specjalista z zakresu miernictwa elektrycznego,
niestrudzony turysta, człowiek z pasją.

02_wozniacki_bt.jpg

Prof. dr inż. Jan Woźniacki
(1911-2000)

Pracownik Wydziału w latach 1964-1980.

Prorektor WSI (1966- 1972)
Dziekan Wydziału Mechanicznego (1964 – 1966),
Dziekan Wydziału Elektrycznego (1972- 1973) pełnił
także funkcję Dyrektora Instytutu
Matematyki i Fizyki
PRz (1973 - 1980).

Specjalista z dyscypliny matematyka i elektrotechnika,
który był inicjatorem utworzenia Ośrodka Elektronicznej
Techniki Obliczeniowej.

03_sozanski_bt.jpg

Prof. dr hab. inż. Jerzy Sozański
(1927-1992)

Pracownik Wydziału w latach 1965-1972, 1990-1992.

Organizator i pierwszy Dziekan Wydziału (1965-1969),
pełnił także funkcje Kierownika
Zespołu Elektrotechniki Przemysłowej (1965-1969)
oraz Kierownika Zakładu Urządzeń
Elektrycznych (1969-1972).

Specjalista z dyscypliny elektrotechnika w zakresie
gospodarki elektroenergetycznej.

04_kalita_bt.jpg

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kalita,
Dr
HC UT w Koszycach
(1933-2014)

Pracownik Wydziału w latach 1965-2014.

Prodziekan Wydziału (1972-1973), Kierownik Zakładu
Automatyki i Elektroniki (1973-1982),
a następnie Zakładu Układów Elektronicznych
(1982-2013), przekształconego w Zakład Systemów
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Przewodniczący
i Członek wielu uczelnianych i wydziałowych komisji.
Organizator Rzeszowskiej Elektroniki i Telekomunikacji. Inicjator współpracy z uczelniami zagranicznymi.

Specjalista z zakresu elektroniki i telekomunikacji, którego
działalność była bardzo ukierunkowana na badania stosowane.

05_bajorek_z_bt.jpg

Prof. dr hab. inż. Zygmunt Bajorek
(1922-1992)

Pracownik Wydziału w latach 1966-1984.

Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych (1972 – 1975)
i Dziekan Wydziału (1967 – 1971, 1982 -1984), pełnił także
funkcję Kierownika Zespołu Maszyn i Napędu Elektrycznego
(1966 – 1973) oraz Kierownika Zakładu Maszyn
Elektrycznych (1973-1982)
i Zakładu Teorii Maszyn Elektrycznych (1982).

Specjalista z dyscypliny elektrotechnika
w zakresie maszyn elektrycznych.

06_kuzora-ziarno_bt.jpg

Doc. dr inż. Irena Kuzora-Ziarno
(1928-2015)

Pracownik Wydziału w latach 1966-2006.

Dziekan (1971-1972) i Prodziekan (1967-1971)
Wydziału, pełniła także funkcję Kierownika
Zakładu Elektrotechniki, a następnie Zakładu
Elektrotechniki Teoretycznej (1965-1991).

Była specjalistką z dyscypliny elektrotechnika
w zakresie elektrotechniki teoretycznej

07_kusy_bt.jpg

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kusy
(1942-1999)

Pracownik Wydziału w latach 1966-1999.

Prorektor ds. współpracy z zagranicą (1990-1993)
oraz Prodziekan Wydziału ds. dydaktyki
i wychowania (1984-1987).
Założyciel i pierwszy Kierownik Zakładu Podstaw
Elektroniki (1982–1992), a następnie Katedry
Podstaw Elektroniki (1992-1999).

Specjalista z dyscypliny elektronika, który był
inicjatorem utworzenia kierunku
elektronika i telekomunikacja.

08_rzasa_bt.jpg

Doc. dr hab. inż. Benedykt Rząsa
(1940-1985)

Pracownik Wydziału w latach 1966-1985.

Prorektor ds. nauki (1982-1985) oraz Dyrektor
Instytutu Automatyki i Elektroniki (1982).

Specjalista z zakresu elektroniki, który prowadził
pionierskie w skali kraju prace nad rozwojem
technologii grubowarstwowej.

09_kieras_bt.jpg

Dr inż. Marian Kieras
(1934-1987)

Pracownik Wydziału w latach 1967-1987.

Prodziekan Wydziału ds. nauczania czterech
kadencji (1973-1978, 1978-1981, 1981-1982,
1982-1984). Członek zespołu prowadzącego
prace nad rozwojem technologii
grubowarstwowej w środowisku rzeszowskim.

Konstruktor pierwszej w kraju półautomatycznej
sitodrukarki.

10_bajorek_j_bt.jpg

Dr hab. inż. Jerzy Bajorek, prof. PRz
(1947-2013)

Pracownik Wydziału w latach 1970-2013.

Prorektor ds. nauki (1996-1999),
Dziekan Wydziału trzech kadencji (1990-1993,
1993-1996, 2002-2005), pełnił także funkcję
Kierownika Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej
(1991-2011), przekształconego w Zakład
Podstaw Elektrotechniki i Informatyki oraz
Kierownika studiów doktoranckich i Redaktora
zeszytów naukowych.

Specjalista z dyscypliny elektrotechnika w zakresie elektrotechniki teoretycznej.

11_rut_bt.jpg

Dr hab. inż. Ryszard Rut, prof. PRz
(1941-2017)

Pracownik Wydziału w latach 1970-2014.

Zastępca Dyrektora Instytutu Elektrotechniki
(1978-1984), Prodziekan Wydziału (1981-1982),
pełnił także funkcję Kierownika Zakładu Konstrukcji
Maszyn Elektrycznych (1982), a następnie Zakładu
Maszyn Elektrycznych (1984-1987) oraz Katedry
Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych
(2006-2011). Opiekun Studenckiego Zespołu Pieśni
i Tańca „Połoniny”.

Specjalista z dyscypliny elektrotechnika w zakresie
maszyn elektrycznych.

12_paszczynski_bt.jpg

Dr hab. inż. Stanisław Paszczyński, prof. PRz
(1950-2014)

Pracownik Wydziału w latach 1973-2000.

 Przewodniczący Rady Użytkowników
Rzeszowskiej Miejskiej Sieci Komputerowej
(1994 – 1997). Współzałożyciel Zakładu
Systemów Cyfrowych oraz Zakładu Systemów
Rozproszonych.

Początkowo specjalista z zakresu elektroniki,
który następnie związał się z informatyką i był
inicjatorem utworzenia tego kierunku na Wydziale.

13_apanasewicz_bt.jpg

Prof. dr hab. Stanisław Apanasewicz
(1936-2014)

Pracownik Wydziału w latach 1979-2013.

Prodziekan Wydziału ds. dydaktyki (1987-1990),
Kierownik Zakładu (1995-1998), a następnie
Katedry Elektrodynamiki i Układów
Elektromaszynowych (1998 – 2006).

Specjalista z dyscypliny elektrotechnika w zakresie
elektrodynamiki, gazodynamiki i mechaniki płynów.

14_stadler_bt.jpg

Dr hab. inż. Adam Stadler, prof. PRz
(1963-2016)

Pracownik Wydziału w latach 1987-2016.

Kierownik studiów podyplomowych „Inżynieria oprogramowania” (1990-1991), w latach 1996-
1997 pełnił obowiązki Kierownika Katedry
Podstaw Elektroniki.

Specjalista z zakresu elektroniki, autor unikalnych
w skali światowej rozwiązań z dotyczących
akwizycji sygnałów stochastycznych i ich
wykorzystania w niskoczęstotliwościowej
spektroskopii szumowej.

jl-1.png

Dr hab. inż. Jan Lewicki, prof. PRz
(1930-2018)

Odegrał znaczącą rolę w historii wydziału pełniąc funkcje Dziekana w latach 1973-1982 i 1984-1990
oraz kierownika Zakładu Energoelektroniki
i Elektroenergetyki

barnski.png

Dr inż. Jan Barański
(1936-1985)

Specjalista z zakresu zabezpieczeń elektroenergetycznych, inicjator badań naukowych
na rzecz przemysłu elektroenergetycznego

16-1jpg.png

Teresa Żądło
(1932-2013)

Organizator i pierwszy kierownik dziekanatu wydziału

brydak_kazimierz_galeria.jpg

Kazimierz Brydak
(1953-2020)

pracownik Wydziału w latach 1977-2020,

wieloletni pracownik Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych, organizator cyklicznej konferencji "Międzynarodowe Seminarium Metrologów",

specjalista z dyscypliny elektrotechnika w zakresie mikroprocesorowych i komputerowych systemów pomiarowych