Strona: Wybór tematów prac dyplomowych / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Wybór tematów prac dyplomowych

Wybór tematów prac dyplomowych (§ 48 regulaminu studiów) realizowany jest w cyklicznych okresach w systemie KRK i kończy się rejestracją tematów w systemie USOS.

Panel wyboru tematów prac dyplomowych/projektów inżynierskich

Tematy prac dyplomowych/projektów inżynierskich proponowane są w każdym roku akademickim przez poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału i zatwierdzane przez dziekana. Liczba tematów jest ustalana tak, aby umożliwiała swobodny wybór studentom.

Zmiana tematu pracy dyplomowej możliwa jest na wniosek studenta za zgodą dziekana.

Zmiana tematu projektu inżynierskiego możliwa jest w trakcie zajęć dydaktycznych  "Projekt inżynierski" - wymaga zgody opiekuna i kierownika jednostki.