Strona: Wybór tematów prac dyplomowych / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Wybór tematów prac dyplomowych

Wybór tematów prac dyplomowych (§ 49 pkt. 5-6 regulaminu studiów) realizowany jest w cyklicznych okresach w systemie KRK i kończy się rejestracją tematów w systemie USOS.

Panel wyboru tematów prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych proponowane są w każdym roku akademickim przez poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału i zatwierdzane przez dziekana. Liczba tematów jest ustalana tak, aby umożliwiała swobodny wybór studentom.

Zmiana tematu pracy dyplomowej możliwa jest na wniosek studenta za zgodą dziekana.