Strona: Polityka jakości / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Polityka jakości

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej dąży do doskonalenia jakości kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich oraz podyplomowych. Szczególną uwagę przywiązuje do analizy i weryfikacji efektów kształcenia i działań na rzecz doskonalenia programów kształcenia, rozwoju umiejętności kadry naukowo-dydaktycznej oraz systemu wsparcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy. 

Władze Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz pracownicy starają się realizować te cele poprzez:

 • oferowanie i udostępnienie wiedzy odpowiadającej obecnemu stanowi wiedzy
  w poszczególnych obszarach, dziedzinach i dyscyplinach nauki,
 • dostosowanie oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy,
 • tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju oraz kształcenia studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na najwyższym poziomie,
 • zapewnienie studentom i doktorantom oraz słuchaczom studiów podyplomowych wsparcia naukowego, dydaktycznego i materialnego,
 • tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju naukowego i doskonalenia umiejętności dydaktycznych pracowników naukowo-dydaktycznych,
 • dbanie o wysoki poziom i stały rozwój kadry,
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na najwyższym poziomie i zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauki,
 • współpracę z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału,
 • dbanie o wysoki poziom infrastruktury, nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, dostęp do materiałów dydaktycznych i najnowszej literatury naukowej,
 • aktywne działania mające na celu ciągłe doskonalenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Dziekan: dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz