Strona: Praca dyplomowa/projekt inżynierski (wymagania, zalecenia, szablony) / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Praca dyplomowa/projekt inżynierski (wymagania, zalecenia, szablony)

Praca dyplomowa/projekt inżynierski jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Przed przystąpieniem do pisania pracy dyplomowej/projektu inżynierskiego zapoznaj się z:

  • standardami merytorycznymi prac dyplomowych/projektów inżynierskich na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki (tabela poniżej)
Praca magisterska Praca inżynierska Projekt inżynierski
Cel pracy Przeprowadzenie i
udokumentowanie działań o
charakterze badawczym.
Zrealizowanie i udokumentowanie
działań o charakterze projektowym.
Zrealizowanie i udokumentowanie
działań o charakterze projektowym.
Charakter pracy Ma znamiona pracy naukowej. Ma cechy projektu inżynierskiego. Ma cechy projektu inżynierskiego.
Zakres pracy Rozwiązanie zadania badawczego,
problemowego lub poznawczego.
Wykonanie zadania
konstrukcyjnego, projektowego,
informatycznego lub pomiarowego.
Wykonanie zadania
konstrukcyjnego, projektowego,
informatycznego lub pomiarowego.
Głębia opisu Opis problemu badawczego,
sposobu jego rozwiązania oraz
metody weryfikacji poprawności
sposobu rozwiązania.
Opis wykorzystanych metod,
technik i narzędzi prowadzących
do realizacji celu pracy oraz
przedstawienie osiągniętych
rezultatów.
Opis wykorzystanych metod,
technik i narzędzi prowadzących
do realizacji celu pracy oraz
przedstawienie osiągniętych
rezultatów.
Wykorzystanie źródeł Krytyczna analiza źródeł
literaturowych.
Odtwórcze wykorzystanie źródeł
literaturowych.
Odtwórcze wykorzystanie źródeł
literaturowych.
Dobór źródeł Specjalistyczna literatura
dotycząca wiedzy dziedzinowej –
kilkanaście pozycji (w tym pozycje
obcojęzyczne) z przewagą książek,
podręczników i czasopism o
charakterze naukowym.
Literatura dotycząca wiedzy
dziedzinowej – kilkanaście pozycji
z uwzględnieniem książek,
podręczników i czasopism o
charakterze popularno-naukowym
oraz kart katalogowych i
dokumentacji techniczno-ruchowej.
Literatura dotycząca wiedzy
dziedzinowej – kilkanaście pozycji
z uwzględnieniem książek,
podręczników i czasopism o
charakterze popularno-naukowym
oraz kart katalogowych i
dokumentacji techniczno-ruchowej.

Wykorzystaj szablony i zalecenia redakcyjne prac dyplomowych/projektów inżynierskich: