Ogłoszenia dla studentów

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "Student-Wynalazca"

21-11-2017 r.

Koło naukowe Something About IT Security

21-11-2017 r.

Nabór studentów na moduł fakultatywny "Nowoczesne technologie IBM"

10-11-2017 r.

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w porozumieniu z firmą

ibm.jpgPolska

kontynuując współpracę w ramach Inicjatywy Akademickiej ogłasza nabór Studentów
na Moduł  fakultatywny  -  bezpłatny.
Zgłoszenia w dziekanacie w terminie do 20 grudnia.

Ogłoszenie - szczegóły

Odbiór decyzji stypendialnych na semestr zimowy 2017/2018

10-11-2017 r.

Teh biggest stationary HACKATHON in Europe

25-10-2017 r.

Informacja o wydarzeniu (plakat): The biggest stationary HACKATHON in Europe

Konkurs o nagrodę ABB

23-10-2017 r.

Plakat
Więcej informacji: www.abb.pl/konkurs

Stowarzyszenie GFPS-Polska ogłasza nabór na stypendia w Niemczech

18-10-2017 r.

Plakat

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest
wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a
Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie
wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane przez nas
wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-
Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.
Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do zgłaszania się do naszego
programu stypendialnego w Niemczech. Stypendium przyznawane jest na okres kwiecień -
sierpień 2018 (na semestr letni wg niemieckiego kalendarza akademickiego). GFPS
oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Moguncji,
Dreźnie, Heidelbergu, Kolonii. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.11.2017.
Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego
na wybrany przez siebie temat, niekoniecznie związany z tokiem studiów. Projekt może
przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do
swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.
Oprócz finansowania pobytu nasze stowarzyszenie organizuje dla stypendystów bogaty
program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.

Czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu programistycznego MasterCoder

12-10-2017 r.

Konkurs "Forum Młodych Innowatorów" - edycja druga

12-10-2017 r.

Zaproszenie do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy
Model biznesowy

Nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2017/2018

11-10-2017 r.

Informujemy, że na podstawie Uchwały Nr 347/7423/17 podjętej w dniu 3 października 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2017/2018, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmujących studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.

Nabór wniosków trwał będzie od 16 do 27 października 2017 r.

Szczegółowe informacje - czytaj tutaj.

Zaproszenie na spotkanie z Dziekanem WEiI - omówienie wyników ankietyzacji w sem. letnim 2016/17

05-10-2017 r.

Dziekan i przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (WKZJK) zapraszają studentów na spotkanie, omawiające wyniki ankietyzacji na WEiI w semestrze letnim 2016/17. W trakcie spotkania studenci będą mogli przekazywać opinie i sugestie dotyczące zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale.

Spotkanie odbędzie się
11.10.2017 (środa)
od 11:30 do 12:15
w sali A-101

Zaproszenie do uczestnictwa w Intel® Buzz Workshop

20-09-2017 r.

Zaproszenie dla studentów zainteresowanych tematyką gier wideo.

Wydarzenie jest częścią Game Industry Conference, odbywającej się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie nr 15, w dniach 6-8 października tego roku.

Intel® Buzz Workshop to jednodniowe wydarzenie skupiające się na najnowszych technologiach oraz trendach w przemyśle growym. Podczas Buzz Workshop eksperci z dziedzin takich jak design, inżynieria czy marketing wezmą udział w dyskusjach oraz zaprezentują swoje opinie na tematy związane z branżą. Poruszone zostaną zagadnienia z zakresu biznesu, technologii oraz wirtualnej rzeczywistości, a także różnorodności i networkingu.

Wydarzenie jest bezpłatne, ale jest wymagana rejestracja pod poniższym adresem:

https://www.eventbrite.de/e/intel-buzz-workshop-poznan-registration-36653591880

Stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

INFORMACJA

na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

 dot. studentów ubiegających się o stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018

Stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2016/2017 i uzyskał w tym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

  • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami, lub
  • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia określa:

  • art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);
  • rozporządzenie MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom (Dz.U. z 2015 r. poz. 1050).

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego są dostępne: ww. rozporządzenie, wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz inne szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018/

Wnioski o stypendium ministra można składać w Dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (p. 107, 109,110) w niżej podanych terminach:

  • do 12 września 2017 r. dla obecnych studentów Wydziału,
  • do 4 października 2017 r. dla studentów przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia.

Odpłatność za zakwaterowanie w DS PRz w lipcu 2017

29-06-2017 r.

UWAGA studenci kończący studia w cyklu 2016/17-L

(studenci niestacjonarni 1 stopnia sem.8 i studenci stacjonarni 2 stopnia – sem.3)

Aby ukończyć studia w regulaminowym terminie (obrona w lipcu 2017) należy najpóźniej do dnia 14.07.2017 złożyć pracę dyplomową w dziekanacie zgodnie z obowiązującą procedurą składania. Praca dyplomowa przed złożeniem musi być pozytywnie oceniona przez opiekuna i recenzenta.

Wszyscy studenci, którzy nie złożą w ww. terminie pracy dyplomowej zostaną skreśleni z listy studentów.

Po uprawomocnieniu się skreślenia można starać się o wznowienie studiów w celu ich ukończenia:

1.   W bieżącym roku akademickim 2016/17 – termin złożenia wniosku o wznowienie do 15.09.2017. Wtedy obrona pracy musi odbyć się do 29.09.2017.

2.   W kolejnym roku akademickim 2017/18 – termin złożenia wniosku nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

Szczegóły dotyczące warunków wznowienia reguluje paragraf 45 regulaminu studiów.

Ogłoszenie - plakat

Pomoc materialna - najważniejsze informacje

16-05-2017 r.

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji elektrycznych - warsztaty pożarowe 2017

26-05-2017 r.

12-th Open International Student Olympiad in Programming named after S.A. Lebedev and V.M. Glushkov KPI-OPEN 2017!

24-05-2017 r.

Wybory tematów prac dyplomowych

17-05-2017 r.

Studenci stacjonarni drugiego stopnia, etapy studiów: EE/EL-DU-1(01), EF/AA-DU-1(01), EF/C-DU-1(01), EF/S-DU-1(01), EN/O-DU-1(01), ET/E-DU-1(01)

Rozpoczęcie wydawania tematów: 15.05.2017
Zakończenie wydawania tematów: 02.06.2017

UWAGA!
Niewybranie tematu pracy dyplomowej w ww. terminie uniemożliwi rejestrację na sem.2

Wybory specjalności i modułów wybieranych

17-05-2017 r.

Wyborów prosimy dokonywać na stronie: https://weii.prz.edu.pl/studenci/wybory-specjalnosci-i-przedmiotow zgodnie z wymaganiami swojego programu studiów.

Termin wyborów: do 26.05.2017

III edycja konkursu przeznaczonego dla młodych naukowców na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG

10-05-2017 r.

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną

10-05-2017 r.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił w kwietniu br. XV edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej.

Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem oraz z formularzem zgłoszeniowym, są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Patentowego www.uprp.gov.pl

Ogłoszenie ze Studium Języków Obcych

27-04-2017 r.

Studenci ubiegający się o wcześniejszy termin z języka obcego proszeni są o składanie podań do kierownika SJO do dnia 17 maja 2017 r.  ze zgodą dziekana, zgodą prowadzącego zajęcia i udokumentowanie powodu zmiany terminu egzaminu.


Egzamin odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r.

Ogólnopolski Konkurs Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej

27-04-2017 r.

Informacje dotyczące OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH I DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ SIMP O NAGRODĘ PREZESA PTBNIDT SIMP za najlepszą pracę magisterską lub inżynierską zrealizowaną na polskiej uczelni wyższej obejmującą tematykę badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

Ogłoszenie

Wniosek - zgłoszenie pracy dyplomowej

Regulamin konkursu

Invitation to the 12th Open International Student Olympiad in Programming KPI-OPEN 2017

25-04-2017 r.

Regulations of the Olympiad are placed on the website of the project http://kpi-open.org

Nowe stypendium dla studentów - poszukiwanie kandydatów

25-04-2017 r.

Informacje o stypendium na stronie: https://www.mojekupony.pl/stypendium

Kurs SEP

21-04-2017 r.

Szczegóły - czytaj w aktualnościach WEiI

Prezentacja firmy Elektrobudowa S.A.

18-04-2017 r.

Zaprojektuj szerszy obraz świata i wygraj 25 000 zł!

28-03-2017 r.

Studia w Niemczech

23-03-2017 r.

hs.png

Szczegóły - czytaj w aktualnościach WEiI

Szczegóły współpracy z firmą Energomix Sp. z o.o.

21-03-2017 r.

Szczegóły - czytaj w aktualnościach WEiI