Strona: Komunikaty / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Komunikaty

Komunikat dotyczący przewodów doktorskich wszczętych przed dniem 30 kwietnia 2019 r

Treść komunikatu:

Ustawą z dnia z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1672), ustawodawca dokonał zmiany art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) i po raz kolejny wydłużył termin ostatecznej finalizacji przewodów doktorskich.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzone w pierwszej instancji przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r. - odpowiednio umarza się albo zamyka się. Przez „zakończenie przewodu doktorskiego”  należy rozumieć podjęcie przez właściwą radę dyscypliny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.

 W świetle powyższego osoby, które wszczęły przewody doktorskie przed dniem 30 kwietnia 2019 r. powinny złożyć rozprawy doktorskie wraz z niezbędnymi dokumentami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r. Złożenie pracy po rekomendowanym terminie może spowodować, że przewód doktorski nie zostanie zakończony nadaniem stopnia doktora przed dniem 31 grudnia 2024 r., a tym samym zostanie umorzony albo zamknięty (bez względu na etap postępowania). Wskazać również należy, że złożenie rozprawy doktorskiej przed powyższą datą w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności nie daje gwarancji zakończenia przewodu doktorskiego przed dniem 31 grudnia 2024 r.

 Komunikat dotyczący przewodów doktorskich wszczętych przed dniem 30 kwietnia 2019 r