Konkursy

Konkursy oraz możliwość uzyskania dofinansowania

Centrum Transferu Technologii na bieżąco monitoruje i umieszcza na swojej stronie informacje dotyczące aktualnie ogłoszonych konkursów oraz działań w ramach których można uzyskać dofinansowanie prac badawczych, dydaktycznych oraz organizacyjnych.

Szczegółowe informacje są publikowane na stronie: https://przemysl.prz.edu.pl/projekty/miedzynarodowe/mozliwosci-uzyskania-dofinansowania-na-projekt.

Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej
mgr Maciej Szalacha
Dyrektor Centrum Transferu Technologii, kierownik jednostki
tel.: 17 743 2116
pokój: V-A.223
email: szalacha@prz.edu.pl

Wydziałowy Koordynator ds. Projektów:
dr inż. Marek Bolanowski, prof. PRz
tel. +48 17 865 12 99
pokój: F301
mail: marekb@prz.edu.pl

Wybrane konkursy - projekty międzynarodowe lub z udziałem partnerów międzynarodowych

 

LC-GD-1-2-2020 – Research and Innovation action

Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

Komisja Europejska

Konsorcja międzynarodowe (uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa)

Termin do 26.01.2021

link

IMI2-2020-23-04 – Research and Innovation action

Optimal treatment for patients with solid tumours in Europe through Artificial Intelligence

Komisja Europejska

Konsorcja międzynarodowe (uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa)

Termin do 17.03.2021

(drugi etap)

link

INNOSUP-08-2020 – Coordination and support action

Pan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs

Komisja Europejska

Konsorcja międzynarodowe (uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa)

Termin do 28.1.2021

link

CEUS-UNISONO

Narodowe Centrum Nauki

Zespoły badawcze

Termin do 31.12.2020

link

Wybrane projekty krajowe

Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020

Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych

RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20

Zarząd Województwa Podkarpackiego

Jednostki naukowe, konsorcja naukowe,
w których liderem jest jednostka naukowa.

30.04.2020 – 26.01.2021

przedłużony termin

link

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Konkurs 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Koronawirusy

Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

  • Przedsiębiorstwa
  • Konsorcja (minimum
    1 jednostka naukowa)

06.05.2020 – 31.12.2020

link

Konkurs 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego

MŚP

01.06.2020 – 30.12.2020

link

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych)

15.02.2021

planowane ogłoszenie

link

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych

Organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie
w zawodach ujętych
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;

Publiczna/niepubliczna uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach studiów odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa  branżowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2020/2021 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej branży, której dotyczy projekt.

Styczeń 2021

planowany nabór

link