Konkursy

Konkursy oraz możliwość uzyskania dofinansowania

Centrum Transferu Technologii na bieżąco monitoruje i umieszcza na swojej stronie informacje dotyczące aktualnie ogłoszonych konkursów oraz działań w ramach których można uzyskać dofinansowanie prac badawczych, dydaktycznych oraz organizacyjnych.

Szczegółowe informacje są publikowane na stronie: https://przemysl.prz.edu.pl/projekty/miedzynarodowe/mozliwosci-uzyskania-dofinansowania-na-projekt.

Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej
mgr Maciej Szalacha
Dyrektor Centrum Transferu Technologii, kierownik jednostki
tel.: 17 743 2116
pokój: V-A.223
email: szalacha@prz.edu.pl

Wydziałowy Koordynator ds. Projektów:
dr inż. Marek Bolanowski, prof. PRz
tel. +48 17 865 12 99
pokój: F301
mail: marekb@prz.edu.pl

Wybrane konkursy - projekty międzynarodowe lub z udziałem partnerów międzynarodowych

 

AAL 2021 Call

Narodowe Centrum Nauki

Przedsiębiorca (mikro, małe, średnie, duże przeds.);

organizacja badawcza.

15.12.2020 - 21.05.2021

link

Weave-UNISONO

Narodowe Centrum Nauki

Przedsiębiorca (mikro, małe, średnie, duże przeds.);

organizacja badawcza.

nabór ciągły od 01.2021

link

4. Konkurs polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Grupa podmiotów (MŚP lub Start-up + organizacja badawcza, wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Zakończenie naboru wniosków:
30 kwietnia 2021 r.

link

QuantERA II ERA-NET Cofund in Quantum Technologies - Call 2021

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Organizacje badawcze, Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa, Grupy podmiotów.

Zakończenie naboru wniosków wstępnych:
13 maja 2021, 17:00 CET

Zakończenie naboru wniosków pełnych:
15 września 2021, 17:00 CET

link

Współpraca Polska-Berlin/Brandenburgia
(5. Konkurs)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Grupa podmiotów (przedsiębiorca + organizacja badawcza, wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Zakończenie naboru wniosków:
21 czerwca 2021 r.

link

Wybrane projekty krajowe

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Szybka ścieżka (konkurs 1/1.1.1/2021)

Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także
z udziałem jednostek naukowych)

22.03.2021 - 04.05.2021

link

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych

Organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie
w zawodach ujętych
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;

Publiczna/niepubliczna uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach studiów odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa  branżowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2020/2021 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej branży, której dotyczy projekt.

od 28 lutego
2021 r. do wyczerpania
limitu środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów
w ramach każdego
z 10 obszarów
link

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

M.in. przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe.

01.04.2021 - 05.05.2021
link

4.2 Konkurs na mobilność ponadnarodową, Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

M.in. przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe.

planowany nabór: czerwiec 2021 link

Programy krajowe

TANGO V Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

jednostki naukowe;

konsorcja jednostek naukowych
i przedsiębiorstw – max 3 podmioty
(w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa, liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa)

01.02.2021 - 30.06.2021 link