Strona: Konkursy / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Konkursy

Konkursy oraz możliwość uzyskania dofinansowania

Centrum Transferu Technologii na bieżąco monitoruje i umieszcza na swojej stronie informacje dotyczące aktualnie ogłoszonych konkursów oraz działań w ramach których można uzyskać dofinansowanie prac badawczych, dydaktycznych oraz organizacyjnych.

Szczegółowe informacje są publikowane na stronie: https://przemysl.prz.edu.pl/projekty/miedzynarodowe/mozliwosci-uzyskania-dofinansowania-na-projekt.

Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej
mgr Maciej Szalacha
Dyrektor Centrum Transferu Technologii, kierownik jednostki
tel.: 17 743 2116
pokój: V-A.223
email: szalacha@prz.edu.pl

Wydziałowy Koordynator ds. Projektów:
dr inż. Marek Bolanowski, prof. PRz
tel. +48 17 865 12 99
pokój: F301
mail: marekb@prz.edu.pl

Wybrane konkursy - projekty międzynarodowe lub z udziałem partnerów międzynarodowych

Nazwa konkursu/ działanie

Instytucja ogłaszająca konkurs/ organizator

Kto może aplikować?

Okres naboru

Informacje
o konkursie

Inne konkursy międzynarodowe/ z udziałem partnera zagranicznego

Weave-UNISONO

Narodowe Centrum Nauki

Przedsiębiorca (mikro, małe, średnie, duże przeds.);

organizacja badawcza.

nabór ciągły od 01.2021

link

ERASMUS

Sojusze na rzecz edukacji
i przedsiębiorstw, akcja centralna, ERASMUS

20.04.2021 - 07.09.2021

link

Konkursy z portalu Komisji Europejskiej

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

Wybrane projekty krajowe

Nazwa konkursu/ działanie

Instytucja ogłaszająca konkurs/ organizator

Kto może aplikować?

Okres naboru

Informacje
o konkursie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych

Organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie
w zawodach ujętych
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;

Publiczna/niepubliczna uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach studiów odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa  branżowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2020/2021 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej branży, której dotyczy projekt.

od 28 lutego
2021 r. do wyczerpania
limitu środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów
w ramach każdego
z 10 obszarów
link

4.2 Konkurs na mobilność ponadnarodową, Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

M.in. przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe.

12.07.2021 - 23.07.2021 link

POWR.03.04.00-IP.08-00-KPU/21

„Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego”

Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

Uczelnie
(publiczne i prywatne)

20.05.2021 - 08.07.2021 link

POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21

„Uczelnia dostępna III”

Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

Uczelnie
(publiczne i prywatne)

20.05.2021 - 08.07.2021 link

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

M. in. uczelnie, przedsiębiorstwa

12.07.2021 - 23.07.2021 link

Programy krajowe

TANGO V Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

jednostki naukowe;

konsorcja jednostek naukowych
i przedsiębiorstw – max 3 podmioty
(w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa, liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa)

01.02.2021 - 30.06.2021 link