Strona: Studenci z niepełnosprawnościami / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Studenci z niepełnosprawnościami

Informacje ogólne

Wydział podejmuje działania zmierzające do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkoły doktorskiej, w kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich, mając na uwadze stopień i charakter ich niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku, poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb i  możliwości studentów z niepełnosprawnościami. Sposób dostosowania i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności, określa dziekan w uzgodnieniu z pełnomocnikiem rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.

Formy pomocy

Student będący osobą z niepełnosprawnością może ubiegać się o:

  • wsparcie finansowe w postaci stypendium dla osób niepełnosprawnych (szczegółowe informacje w zakładce pomoc materialna);
  • indywidualną organizację toku studiów;
  • dostosowanie formy, terminów i czasu trwania zaliczeń i egzaminów oraz innych form weryfikacji zakładanych efektów kształcenia do swoich potrzeb i możliwości;
  • korzystanie ze specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego mu pełny udział w procesie kształcenia;
  • pomoc w zdobywaniu i przygotowaniu materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do charakteru niepełnosprawności;
  • wyznaczenie asystenta osoby z niepełnosprawnością;
  • zezwolenie na wjazd i parkowanie w strefach ograniczonego postoju;
  • zgodę prowadzącego na nagrywanie zajęć.

Szczegółowe informacje na stronie: link do strony ze szczegółami

Zasady udzielania pomocy

Pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami Wydziału udziela:

Koordynator wydziałowy ds. osób z niepełnosprawnościami
dr inż. Joanna Marnik
tel.: 17 865 15 57
e-mail: aska@prz.edu.pl