Aktualności

Dziękujemy za udział w ankietyzacji

25-02-2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza nr 37/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. z późn. zm. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych w celu oceny oraz poprawy jakości kształcenia przeprowadzono na wszystkich wydziałach i w jednostkach międzywydziałowych badania ankietowe.

Ankietyzacja prowadzona była z zachowaniem zasad anonimowości, poufności oraz dobrowolności ankietowanych.

Za pomocą ankiet można było ocenić:

- nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia;

- moduł zajęć;

- organizację studiów;

- pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Dziękujemy za udział w badaniach ankietowych !!!

Powrót do listy aktualności