Aktualności

Politechnika Młodych Odkrywców 2018-2020

01-06-2018 r.
, red. P. Dymora

Politechnika Rzeszowska uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. "Politechnika Młodych Odkrywców" w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 - "Uniwersytet Młodego Odkrywcy" (działanie 3.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

Projekt ten to wspólna inicjatywa trzech Wydziałów: Elektrotechniki i Informatyki, Matematyki i Fizyki Stosowanej oraz Chemicznego.

Celem projektu jest rozwój kompetencji poprzez popularyzację nauki i stymulowanie chęci poznawania i rozwijania wiedzy technicznej w niekonwencjonalny sposób wśród dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu woj. podkarpackiego.

Dzięki uczestnictwu w pokazach naukowych i ciekawych zajęciach warsztatowych z zakresu nauk ścisłych, takich jak: matematyka, fizyka, chemia, informatyka i automatyka, uczniowie będą m.in. inspirowani do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji. Będą również mieli możliwość poznania procesu tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz pokazania swoich umiejętności i zaangażowania, budując przy tym poczucie własnej wartości i chęci samodoskonalenia.

Przewidziane są dwie edycje projektu, pierwsza edycja realizowana będzie już w roku szkolnym 2018/2019, kolejna w roku następnym. Rekrutacja na każdą edycję jest przeprowadzana oddzielnie.

Do połowy czerwca 2018 r. przyjmowane są zgłoszenia szkół zainteresowanych udziałem w projekcie.

 Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika projektu - dra inż. Pawła Dymory (Pawel.Dymora@prz.edu.pl).

 Szkoła młodych informatyków na WEiI

Cykl zajęć warsztatowych skierowany jest do uczniów pragnących poszerzyć wiedzę i rozwinąć swoje zainteresowania w dziedzinie informatyki oraz automatyki i robotyki. Przewiduje się udział 6 grup uczniów w jednej edycji projektu. Jedna grupa zajęciowa składać się będzie z maksymalnie 6-ciu uczniów, którzy będą samodzielnie realizować proste zadania projektowe w obecności opiekuna w laboratoriach Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz partnerów projektu. Ponadto wezmą udział w zajęciach w placówce zajmującej się na co dzień prowadzeniem warsztatów wyłącznie dla dzieci, przy wykorzystaniu laboratorium i rekwizytów dostosowanych do potrzeb tej grupy wiekowej. Każdy z warsztatów będzie realizowany w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. Zajęcia będą odbywać się 4 razy w roku szkolnym (dwa warsztaty na jedno spotkanie, 6h). Tematyka zaplanowanych warsztatów praktycznych poszerza wiedzę zdobywaną w szkole. Dzięki atrakcyjnej formie zajęcia mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania uczniów naukami technicznymi oraz na  zaangażowanie  uczniów  w samodzielne  zdobywanie  wiedzy.

 Szkoła młodych fizyków i matematyków na WMiFS

Zajęcia pokazowe, warsztatowe i wykładowe skierowane są dla osób chcących poszerzać wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Przewiduje się udział 5 grup uczniów podczas jednej edycji projektu. Cykl zajęć dla jednej 20-os. grupy obejmuje 4 spotkania w roku szkolnym, podczas których uczestnicy będą zagłębiać się w tajniki różnych dziedzin fizyki oraz poznają oblicze matematyki, które nie jest przedstawiane na lekcjach w szkole. Uczniowie wezmą udział w trzech 6 godz. spotkaniach realizowanych w salach WMiFS PRz oraz jednym 2 godz. spotkaniu w specjalistycznym lab. dostosowanym dla dzieci. Zajęcia pokazowe i wykładowe będą przeprowadzane dla grupy 20 os., natomiast na potrzeby warsztatów uczniowie zostaną podzieleni na dwie 10-os.grupy. Tematyka zajęć poszerza wiedzę zdobywaną w szkole. Dzięki różnorodnej i atrakcyjnej formie zajęcia mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania uczniów oraz pomocy w nauczaniu dziedzin matematyczno-przyrodniczych oraz na  zaangażowanie  uczniów  w samodzielne  zdobywanie  wiedzy.

Szkoła młodych chemików na WCh

Cykl zajęć warsztatowych skierowanych do uczniów pragnących rozszerzyć wiedzę i rozwinąć swoje zainteresowania w dziedzinie chemii. W ramach zajęć realizowane będą 2 bloki, pierwszy dla uczniów w wieku 12-13 lat dla 6-ciu grup 5 osób w grupie, przewidziano 5 tematów spotkań. Drugi blok dla uczniów w wieku 14-15 dla 20 grup 5 os. w grupie, przewidziano 10 tematów spotkań. Każda grupa będzie miała 5 spotkań 4 h, dla młodszych uczestników 1 spotkanie będzie zawierało 1 temat warsztatów, dla starszych uczestników spotkanie będzie składało się z 2 dwugodzinnych warsztatów. Cykl zajęć warsztatowych będzie stanowił uzupełnienie wiedzy przekazywanej na lekcjach chemii realizowanych w ramach podstawy programowej w końcowym okresie ośmioletniej szkoły podstawowej. W ramach zajęć uczniowie będą samodzielnie przeprowadzać proste doświadczenia chemiczne w obecności prowadzącego. Zajęcia będą się odbywać raz na 2 miesiące. Samodzielne wykonywanie doświadczeń będzie rozwijać zainteresowanie chemią i wskazywać na użyteczność wiedzy teoretycznej zdobywanej na lekcjach chemii. Atrakcyjna  tematyka i forma  zajęć,  odmienna  od typowego  sposobu  prowadzenia  lekcji,  wpłynie  korzystnie  na  zaangażowanie  uczniów  w samodzielne  zdobywanie  wiedzy.

umo.jpg

Powrót do listy aktualności