Strona: Profesor Leszek Trybus Doktorem Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Profesor Leszek Trybus Doktorem Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej

2017-11-24
Fot. M. Misiakiewicz

Dnia 24 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej Profesorowi Leszkowi Trybusowi.

Uznając liczne zasługi zarówno dla macierzystej uczelni, środowiska naukowego, jak i miasta Rzeszowa, Senat Politechniki Rzeszowskiej na wniosek Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki postanowił uhonorować blisko pięćdziesięcioletnią działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i społeczną prof. Leszka Trybusa tytułem doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej. Inicjatywę tę poparły Senaty: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dyplom wręczyli prof. Tadeusz Markowski rektor Politechniki Rzeszowskiej wraz z prof. Kazimierzem Buczkiem dziekanem Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz prof. Jackiem Kluską promotorem.

Procedurę prowadził prof. Grzegorz Budzik prorektor ds. nauki, natomiast laudację wygłosił prof. Jacek Kluska.

Na zakończenie uroczystości prof. Leszek Trybus zaprezentował wykład nt.: „Sterowniki mikroprocesorowe opracowane na Politechnice Rzeszowskiej”.

Życiorys

     Profesor Leszek Trybus rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie w 1970 roku jako asystent w Zakładzie Automatyki i Elektroniki kierowanym przez profesora Włodzimierza Kalitę.

      Zgodnie z ukończoną w Akademii Górniczo-Hutniczej specjalnością rozpoczął badania naukowe nad sterowaniem obiektami o parametrach rozłożonych. Badania te doprowadziły do przygotowania rozprawy doktorskiej pt. Identyfikacja i wrażliwość układów o parametrach rozłożonych na przykładzie procesu wypalania porcelany elektrotechnicznej w piecu tunelowym (promotor prof. Henryk Górecki), której obrona odbyła się w 1974 r. na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. Praca doktorska została wyróżniona, a jej wyniki wdrożono w Zakładach Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL w Boguchwale.

      W roku akademickim 1976/1977 prof. Leszek Trybus otrzymał stypendium Departamentu Stanu USA i wyjechał na staż naukowy do Massachusetts Institute of Technology w Cambridge. Prowadził tam badania nad obiektami opisanymi symetrycznymi równaniami hiperbolicznymi pierwszego rzędu. Wynikiem tych badań był szereg artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu światowym. Wyniki swoich badań zebrał w monografii pt.  Regulacja optymalna liniowych symetrycznych systemów hiperbolicznych, która stała się podstawą do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Stopień ten prof. L. Trybusowi nadała w 1980 r. Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH w Krakowie.

       Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego prof. L. Trybus mocno zaangażował się we współpracę z przemysłem i stworzenie na Wydziale Elektrycznym PRz grupy zainteresowanych nią automatyków. Na uwagę zasługuje w szczególności współpraca z Zakładami ZAPEL w Boguchwale, z krakowskim Biurem BIPROPIEC oraz Fabryką Porcelany Bogucice w Katowicach.

       W 1981 r. z dotychczasowego Zakładu AiE wydzielił się kilkuosobowy Zakład Automatyki i Informatyki, którego prof. Trybus został kierownikiem. Przez kilka lat kontynuował prace nad sterowaniem obiektami o parametrach rozłożonych, które wyróżniała złożona struktura, zróżnicowana dynamika itp. Efektem tych działań były prace opublikowane m.in. w „International Journal of Systems Science” (1982), „Control Applications and Methods” (1983), „Inżynierii Chemicznej i Procesowej” (1984) oraz doktoraty młodych kolegów z Zakładu, których prof. L. Trybus był promotorem.

      W 1985 r. prof. Trybus na zaproszenie prof. R. Rinka wyjechał na 1,5 roku do Uniwersytetu Alberta w Edmonton (Kanada). Tam rozpoczął prace nad nowymi obszarami badawczymi, w szczególności nad regulacją adaptacyjną i filtracją, a także robotyką, którą wówczas zaczęto się interesować. W Edmonton prowadził także zajęcia z systemów sterowania oraz opracował analityczną metodę doboru nastaw serwomechanizmów DC ze sterowaniem prądowym, stosowaną w obrabiarkach CNC i robotach, z której potem korzystali współpracownicy w doktoratach.

      W latach 1982–1987 prof. L. Trybus kierował Uczelnia­nym Ośrodkiem Obliczeniowym ETO.

      W 1994 r. na podstawie książki pt. Regulatory wielofunkcyjne prof. L. Trybus otrzymał z rąk prezydenta RP nominację profesorską. Dotychczasowa jednostka, którą kierował na Wydziale,  przekształciła się w Katedrę Automatyki i Informatyki. W latach 90. ukształtowały się w niej trzy zespoły badawcze skupione wokół pracowników samodzielnych. Były to:

  • systemy sterowania i inżynieria mikroprocesorowa,
  • systemy wizyjne i optymalizacja,
  • sztuczna inteligencja i podstawy informatyki.

Skutkiem tego na początku XXI w. informatyka stała się głównym obszarem działalności Katedry. Świadczyła o tym m.in. tematyka doktoratów, z których znaczna większość dotyczyła tej dyscypliny. Pociągnęło to za sobą zmianę nazwy na Katedrę Informatyki i Automatyki, która obowiązuje do dziś.

      Katedra prowadziła współpracę z przemysłem w zakresie sterowników i regulatorów mikroprocesorowych oraz związanego z tym oprogramowania. Głównymi partnerami były Zakłady ZAP i ZPDA w Ostrowie Wielkopolskim, ELMONT z Białej Podlaskiej, LUMEL z Zielonej Góry, a później holenderska firma Praxis Automation Technology z Lejdy.

      Prof. Leszek Trybus jest uznanym naukowcem cenionym w kraju i za granicą, autorem lub współautorem wielu prac. W sumie:

  • opracował ponad 200 różnego rodzaju publikacji,
  • był członkiem około 50 komitetów programowych konferencji,
  • był promotorem 11 doktoratów,
  • recenzował ponad 50 prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków profesorskich;
  • był opiekunem ponad 200 prac dyplomowych,
  • jest autorem licznych projektów dla przemysłu, referatów na konferencje krajowe i zagraniczne.

      Za wybitne osiągnięcia jako nauczyciel akademicki otrzymał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień. Uhonorowano go dwiema nagrodami NOT Rzeszów (1987, 1991), a także Srebrną Odznakę Honorową NOT (2001). Oddziały SEP, warszawski i rzeszowski, nadały mu medale imienia profesorów P. Nowackiego i J. Obrąpalskiego (2014, 2015).

      Profesor od 25 lat jest członkiem Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Należy także do Polskiego Towarzystwa Pomiarów, Automatyki i Robotyki. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Do niedawna wchodził w skład jego Rady Naukowej.

      Prof. L. Trybus czterokrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz książkę Regulatory wielofunkcyjne (1975, 1978, 1982, 1993). W 1978 r. przyznano mu Brązowy, a w 1990 r. Złoty Krzyż Zasługi. Otrzymał także Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997). W 2002 r. nadano mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

     W latach 1990–1994 był członkiem Rady i Zarządu Miasta Rzeszowa. Otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa w dziedzinie nauki. Przez 14 lat wchodził w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Rzeszów. Za swój wkład otrzymał odznakę „Za Zasługi dla Energetyki”.

Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi za długoletnią pracę oraz życzymy dalszych lat owocnej działalności i pomyślności w życiu osobistym.

Informacje w mediach:

http://rzeszow.tvp.pl/34946283/doktor-honoris-causa-rodzina-online-stypendia-marszalka

https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/7294/prof-leszek-trybus-z-tytulem-doktora-honoris-causa 

http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/5,34962,22694853.html

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C27345%2Crzeszowprof-leszek-trybus-doktorem-honoris-causa-politechniki-rzeszowskiej

https://rzeszow.onet.pl/prof-leszek-trybus-doktorem-honoris-causa-politechniki-rzeszowskiej/wqgpg3w

 

Powrót do listy aktualności