Strona: Rada dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Rada dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika

2019-10-22

Rektor - prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, działając na podstawie § 36 ust. 4 Statutu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 czerwca 2019 r., zwołuje pierwsze zebranie Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika, które odbędzie się w dniu 30 października br. (środa) o godz. 10.30 w sali A101 (dotychczasowej sali posiedzeń Rady Wydziału).

Podczas zebrania nastąpi wybór przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

W skład Rady dyscypliny wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni  w Uczelni na stanowiskach profesora i profesora uczelni, którzy wskazali daną dyscyplinę jako wiodącą, zgodnie z aktualnym oświadczeniem złożonym na podstawie art. 343 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce oraz spełniają następujące kryteria:

  • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzystają z pełni praw publicznych,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie byli karani karą dyscyplinarną,
  • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowali w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełnili w nich służby ani nie współpracowali z tymi organami.
  • nie ukończyli 67 roku życia.
Powrót do listy aktualności