Aktualności

Regionalne Centrum Doskonałości na WEiI PRz

30-10-2018 r.
, red. DS
Żródło: strona MNiSW

Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej

Wniosek Politechniki Rzeszowskiej pn. Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej obejmujący dziedzinę nauki ścisłe i inżynierskie oraz dyscypliny: elektrotechnika, elektronika, automatyka i robotyka, informatyka (dziedzina nauk technicznych), telekomunikacja uzyskał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Wysokość dofinansowania wynosi 11 999 900 zł. Projekt będzie trwał od 2019 r. do 2023 r.

Zasadniczym celem proponowanego projektu jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz podniesienie poziomu prowadzonych badań naukowych poprzez realizację 8 zadań badawczych obejmujących zaawansowane prace naukowe prowadzące do poszerzenia współpracy międzynarodowej i zwiększenia wpływu oddziaływania prowadzonych prac w obszarze B+R na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w województwie podkarpackim w grupie dyscyplin związanych z: elektrotechniką, elektroniką, automatyką i robotyką, informatyką i telekomunikacją.

W ramach projektu zaplanowano zadania szczegółowe, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe województwa podkarpackiego oraz obejmują (z różną intensywnością) zakresem realizowanych prac wszystkie funkcjonujące w ramach Regionalnej Strategii Innowacji województwa inteligentne specjalizacje tj. lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, informatyka i telekomunikacja oraz motoryzacja. Realizacja projektu zakłada zdecydowane podniesienie potencjału naukowego i badawczo-rozwojowego Uczelni poprzez integrację, wzmocnienie i unowocześnienie struktury badawczej aktualnie głównie skupionej wokół Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (WEiI) oraz Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa (WBMiL) celem utworzenia Regionalnego Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej. Dzięki integracji aktualnie posiadanego przez Uczelnię potencjału skupionego w obu wydziałach i realizacji zamierzonych zadań w perspektywie kilku najbliższych lat proponowane Regionalne Centrum Doskonałości stanie się wiodącym ośrodkiem zapewniającym transfer do lokalnego otoczenia społeczno-gospodarczego nowoczesnych technologii i rozwiązań prowadząc aktywną współpracę z przemysłem oraz innymi ośrodkami naukowymi.

Biorąc pod uwagę najnowsze trendy i kierunki działań wyznaczane przez wiodące jednostki krajowe i międzynarodowe projekt będzie odwoływał się do następujących obszarów:

  • rozwoju automatyzacji i robotyzacji technologii przyrostowych oraz obróbki ubytkowej realizowanych na centrach CNC (w tym HSM i HPC) stosowanych w zakładach przemysłowych regionu skupionych wokół klastra Dolina Lotnicza poprzez utworzenie dla wybranych procesów cyfrowych bliźniaków;
  • sztucznej Inteligencji (AI), Internetu Wszechrzeczy (IoE), uczenia maszynowego (ML) i analizy dużych zbiorów szybko gromadzonych danych (Big Data) w rozwijanej w ramach klastra Dolina Lotnicza idei Przemysłu 4.0 (I4.0) obejmującej także swoim zasięgiem funkcjonujące w regionie firmy w branży motoryzacyjnej w celu opracowania inteligentnych, uczących się (ewoluujących) systemów nadzorowania zrobotyzowanych i zautomatyzowanych procesów produkcyjnych;
  • projektowania rozwiązań bazujących na technologii RFID z zastosowaniami wspierającymi jakość życia poprzez inteligentne moduły Internetu Rzeczy (IoT) realizowane jako wbudowywane struktury tekstroniczne dla przemysłu tekstylnego (ang. smart textiles) oraz projektowania rozproszonych układów zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w aspekcie wymagań dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/WE;
  • wsparcia dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych poprzez systemy wizyjne wspomagające komunikację i porozumiewanie się w języku migowym;
  • rozwoju elektromobilności, obejmującej efektywność i zastosowania silników elektrycznych jako elementów napędów krytycznych pojazdów w różnych systemach (w tym na pokładach statków powietrznych) oraz pozyskiwania energii i zasilania poprzez układy energoelektroniczne;
  • rozwoju procedur przetwarzania, pomiarów i analizy sygnałów oraz kalibracji elektronicznych narzędzi, zaawansowanych metod DSP i sztucznej inteligencji w pomiarach z potencjalnymi zastosowaniami w diagnostyce medycznej (EKG, EMG, PPG, sygnał mowy);
  • rozwoju pakietów do programowania systemów sterowania zgodnie z normą PL-EN 61131-3 z uwzględnieniem podejścia umożliwiającego nowoczesne, obiektowe programowanie w językach tekstowych ST, IL oraz graficznych FBD, LD, SFC;
  • modelowania przyrządów optoelektronicznych, ich rozwoju i opracowania eksperymentalnych metod i narzędzi badawczych, umożliwiających analizę ograniczeń szumowych.

Szczegóły informacji także na stronie:
https://www.gov.pl/web/nauka/pieniadze-dla-regionow-ktore-uczelnie-dostaly-dofinansowanie

 

Powrót do listy aktualności