Aktualności

Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRz uzyskał dofinansowanie z NCBiR na realizację programu stażowego

14-09-2017 r.

W dn. 7 września 2017 r. NCBiR, Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończyła ocenę formalno-merytoryczną wniosku pn. Od teorii do praktyki - staże na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej złożonego przez WEiI PRz w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekt zakłada realizację kompleksowego programu stażowego w okresie 01.03.2018 r. do 30.11.2019 r. dla prawie 250 studentów wydziału. W roku 2018 wsparciem zostaną objęci studenci kierunków: Automatyka i Robotyka I st., Energetyka I i II st., Elektrotechnika I i II st., Elektronika i Telekomunikacja I i II st. oraz Informatyka I st. W roku 2019 wsparciem zostaną objęci studenci kierunku Informatyka I st. Staże będą oferowane studentom maks. 4 ostatnich semestrów studiów. Wszystkie staże będą trwały 3 miesiące i 120 godzin w miesiącu. Szczegóły programu zostaną przekazane w czasie spotkań ze studentami.

Powrót do listy aktualności