Aktualności

Zakończenie kadencji dziekańskiej

31-08-2020

Szanowni koleżanki i koledzy, pracownicy Wydziału Elektrotechniki i informatyki

Z dniem 31 sierpnia 2020r. przestaję pełnić funkcję Dziekana WEiI. Bardzo krótki okres pełnienia tej funkcji zbiegł się z istotnymi zmianami w funkcjonowaniu samych wydziałów jak i całej uczelni. Dodatkowo musieliśmy się zmierzyć ze skutkami aktualnie panującej pandemii. W ciągu tych 11 miesięcy udało się istotnie poprawić kondycję finansową wydziału, wprowadzić wszystkie wymagane zmiany w funkcjonowaniu wydziału wymuszone ustawą 2.0, powołać na nowo wszystkich pełnomocników dziekana, oraz zwiększyć środki przyznane WEiI w ramach UPB o koszt dostępu do bazy IEEE. Została również powołana nowa Rada Gospodarcza przy WEiI. Zostały wymienione bilbordy od strony ul. W. Pola, a także zwiększono funkcjonalność  sali B107, co istotnie poprawi jej przydatność w procesie dydaktycznym. Uruchomiono proces budowy nowego budynku D przeznaczonego na potrzeby rozwoju dyscyplin automatyki, elektroniki i elektrotechniki oraz informatyki technicznej i telekomunikacji. Jako zespół dziekański reagowaliśmy na miarę naszych możliwości na pojawiające się problemy czy też zagrożenia. Jako jedyny wydział PRz uruchomiliśmy już miesiącu kwietniu proces zdalnego dyplomowania studentów, system ten następnie wdrożono na całej Politechnice. Po raz pierwszy od wielu lat nastąpił istotny wzrost aktywności publikacyjnej pracowników WEiI. Dodatkowo podjęte przez zespól dziekański działania w zakresie poprawy dorobku publikacyjnego młodych pracowników WEiI doprowadziły do uruchomienia procesu wydawniczego kilku zbiorczych monografii. Nie są to jedyne nasze osiągnięcia. Czy mogliśmy zrobić więcej? Zapewne tak, jednak semestr letni 2019/2020 nie należał do łatwych. Wydaje się, że nasz wydział przetrwał ten okres w relatywnie dobrej kondycji.

Na koniec chciałbym Państwu podziękować w imieniu całego zespołu dziekańskiego za możliwość współpracy ze społecznością naszego wydziału w ciągu ostatniego roku akademickiego 2019/2020. Panom Przewodniczącym Rad Dyscyplin chciałbym podziękować za współpracę na rzecz ewaluacji oraz życzyć efektywnego koordynowania działań prowadzących do dalszej poprawy efektywności realizacji wszystkich kryteriów ewaluacyjnych, których finał nastąpi z końcem roku 2021.

Nowemu zespołowi dziekańskiemu naszego wydziału życzę samych sukcesów i powodzenia w rozwiązywaniu trudnych problemów, które mogą wystąpić, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną. Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu Konwentu Profesorów za współpracę i możliwość kontaktu zespołu dziekańskiego z częścią społeczności akademickiej. Dziękuję oczywiście zespołowi dziekańskiemu za współpracę. Prodziekanom dr inż. Annie Szlachcie, prof. PRz oraz dr hab. inż. Damianowi Mazurowi, prof. PRz, którzy wraz ze mną kończą pełnienie dotychczasowych funkcji życzę tylko samych sukcesów w dalszej pracy naukowo-dydaktycznej. Natomiast prodziekanowi dr inż. Witoldowi Posiewale życzę dalszej efektywnej pracy na rzecz społeczności naszego wydziału oraz całej uczelni. Bez współpracy nie byłoby możliwe osiągnięcie wymienionych efektów, dlatego szczególnie gorąco dziękuję pracownikom administracyjnym dziekanatu, za pracę na rzecz naszego wydziału.

Z poważaniem

dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz

Powrót do listy aktualności