Strona: Wizyta przedstawicieli UKE w KSEiT PRz / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Wizyta przedstawicieli UKE w KSEiT PRz

2023-05-10
, red.  Piotr Jankowski-Mihułowicz
Przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

O wizycie

W dniu 8 maja 2023 roku pracownicy Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej mieli przyjemność gościć przedstawicieli Rzeszowskiej Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod przewodnictwem Dyrektora Delegatury, Pana mgra inż. Marcina Krawczyka.

Prezentacja Katedry

W trakcie wizyty dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz (kierownik KSEiT), dr inż. Wiesław Sabat (kierownik laboratorium EMC) oraz dr inż. Kazimierz Kamuda (kierownik techniczny laboratorium EMC) zapoznali Gości z UKE ze specyfiką prac B+R+W prowadzonych w Katedrze. Następnie zaprezentowali i omówili specjalistyczne wyposażenie laboratoriów kompatybilności elektromagnetycznej EMC oraz techniki radiowej identyfikacji RFID, a także obszerną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Podczas zwiedzania laboratoriów szczególną uwagę zwrócono na aparaturę niedawno zakupioną z projektu pn. „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” (POIR.04.02.00-02-A007/16), współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Działania 4.2 Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauk, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Przy tej okazji omówiono także możliwości współpracy UKE z KSEiT, a także korzyści, jakie przyniesie gospodarce regionu akredytacja laboratorium EMC, która aktualnie jest finalizowana w ramach projektu badawczego „Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej”, finansowanego przez MEiN z programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (nr 027/RID/2018/19).

Współpraca UKE z Katedrą

Wizyta Gości z UKE to kolejny etap prowadzonej od wielu lat współpracy z KSEiT, w ramach której studenci WEiI kierunku elektronika i telekomunikacja regularnie odwiedzają Rzeszowską Delegaturę Urzędu, gdzie zapoznają się z jego rolą i obowiązkami w zakresie wynikającym z prawa telekomunikacyjnego. Podczas tych wizyt studenci WEiI mają także możliwość poznania czynności realizowanych przez UKE w związku z nadzorem rynku w zakresie przestrzegania licznych dyrektyw wspólnotowych i przepisów szczegółowych, a także z regulacją i kontrolą gospodarki widmem elektromagnetycznym oraz problemami eliminacji zakłóceń.

Sprawy bieżące - zakończenie wizyty

W trakcie spotkania omówiono również bieżące sprawy związane z podejmowaną przez Politechnikę Rzeszowską inicjatywą projektu z segmentu badań kosmicznych, związanego z wykrywaniem i rejestracją rojów meteorów. Pracownicy KSEiT oraz UKE aktualnie prowadzą analizę formalno-prawną, w której rozważane są kwestie budowy i parametrów pracy stacji radiowej dla pasma 50 MHz (6 m). Nie obyło się też bez wspomnień i historycznych odniesień, ponieważ wielu z przybyłych pracowników Rzeszowskiej Delegatury UKE, z Panem Dyrektorem na czele, to absolwenci naszej Uczelni.

Powrót do listy aktualności