Strona: Pomoc materialna / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Pomoc materialna

1. Stypendia socjalne

doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej

przedstawiający dokumenty potwierdzające sytuację materialną doktoranta i jego rodziny.

 2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

doktorant począwszy od pierwszego roku studiów, który:

  1. zamieszkuje w studenckim domu Uczelni, w tym w Domu Asystenta,
  2. w domu studenckim innej uczelni,
  3. w obiekcie innym niż dom studencki,
  4. umotywuje okoliczności codziennego dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni.

 3. Zapomogi

dla doktoranta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 4. Stypendia dla najlepszych doktorantów

- na I roku dla doktoranta, który osiągnął bardzo dobre wyniki w rekrutacji

- na II i kolejnych latach dla doktoranta który spełnił łącznie warunki:

  1. uzyskał bardzo dobre/dobre wyniki egzaminów objętych programem,
  2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
  3. wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

5. Stypendia dla niepełnosprawnych

stypendium z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu