Strona: energetyka / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

energetyka

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie stacjonarne, profil ogólnoakademicki.


fot. A. Surowiec

fot. A. Surowiec

Studia na kierunku energetyka przygotują Cię do pracy w przedsiębiorstwach  związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii.

Będziesz więc mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie eksploatacją systemów energetycznych i w obszarze konwersji energii: w elektrowniach i firmach związanych z przesyłem i dystrybucją energii. Będziesz mógł uczestniczyć we wdrożeniach nowoczesnych rozwiązań małej energetyki. Zatrudnią Cię także różne jednostki samorządowe jako specjalistę do spraw energetyki. Kierunek energetyka jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym. Oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych proces kształcenia obejmuje przedmioty kierunkowe oraz specjalnościowe na dwóch ścieżkach kształcenia:

  • Technologie energetyczne
  • Gospodarka energetyczna

Absolwenci kierunku energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych. Po ukończeniu studiów I-go stopnia uzyskasz tytuł zawodowy inżyniera oraz możliwość podjęcia studiów II stopnia. Kierunek energetyka jest prowadzony przy współpracy z jednostkami dydaktycznymi Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.  Przygotowana oferta na dwóch specjalnościach umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie: mechaniki technicznej, termodynamiki technicznej, wykorzystanie nowoczesnych maszyn energetycznych, techniki cieplnej, nowoczesnych technologii wytwarzania energii elektrycznej wraz z zagadnieniami ochrony środowiska i oczyszczania spalin, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w tym energii słonecznej, wiatrowej i geotermalnej, zagadnieniami diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych procesów automatyki i sterowania, układów kogeneracyjnych i nowoczesnych rozwiązań małej energetyki, gospodarki energetycznej, efektywnego gospodarowania energią z wykorzystaniem różnych surowców energetycznych, wykonywania audytów energetycznych oraz zarządzania ryzykiem w energetyce.