Strona: informatyka / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

informatyka

Sylwetka absolwenta studiów doktoranckich w PRz

Absolwent studiów doktoranckich posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk podstawowych i nauk stosowanych związanych z informatyką oraz nabyte umiejętności pozwalające na pracę przy rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych wymagających dobrej znajomości podstaw rozpatrywanych zagadnień oraz biegłości w doborze i wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych. 

Jest przygotowany do wdrażania nowoczesnych metod i technologii oraz ich szerokiego wykorzystania w przyszłej pracy. Posiada umiejętności stosowania zaawansowanych metod inżynierii systemów informatycznych oraz projektowania złożonych rozproszonych systemów komputerowych. Jest przygotowany do zarządzania projektami informatycznymi.

Posiada on również umiejętność zdobywania i poszerzania swojej wiedzy w zakresie wymaganym w trakcie pracy oraz umiejętność krytycznej analizy proponowanych rozwiązań, wskazywania istotnych ograniczeń w ramach rozwiązywanych zagadnień oraz twórczego rozwiązywania problemów z tym związanych.

Potrafi zidentyfikować czynniki wspomagające i ograniczenia związane ze stosowaniem wybranych metod i rozwiązań technicznych. Posiada umiejętności twórczego wykorzystanie zdobytej wiedzy przy rozwiązywaniu wybranych zagadnień naukowych, problemów technicznych, planowaniu oraz analizie rezultatów badań eksperymentalnych. Zakres wiedzy i umiejętności umożliwiają mu prowadzenie pracy badawczej i projektowej oraz wdrażanie nowych rozwiązań do praktyki gospodarczej i administracyjnej. 

Absolwent studiów doktoranckich wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej; rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową.

Potencjalny rynek pracy dla absolwentów studiów doktoranckich obejmuje firmy informatyczne, działy informatyki przedsiębiorstw produkcyjnych, banków i zakładów ubezpieczeń, duże szpitale i centra administracyjne. Absolwent może również prowadzić zajęcia dydaktyczne w szkołach zawodowych, szkołach wyższych oraz pracować w instytucjach prowadzących badania naukowe. Rozwiązania techniczne opracowane samodzielnie przez absolwenta studiów doktoranckich mogą być również wykorzystane przy uruchamianiu własnej firmy informatycznej, działalności innowacyjno-wdrożeniowej lub usługowej.