Strona: elektrotechnika / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

elektrotechnika

Sylwetka absolwenta studiów doktoranckich w PRz

Absolwent studiów doktoranckich posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk podstawowych i nauk stosowanych związanych z elektrotechniką oraz nabyte umiejętności pozwalają na pracę przy zagadnieniach interdyscyplinarnych. 

Jest przygotowany do wdrażania nowoczesnych metod i technologii i ich szerokiego wykorzystania w przyszłej pracy. Posiada umiejętności stosowania zaawansowanych technologii analogowych i cyfrowych oraz metod sterowania, optymalizacji i sztucznej inteligencji w zagadnieniach elektrotechniki.

Posiada również umiejętność zdobywania i poszerzania swojej wiedzy w zakresie wymaganym w trakcie pracy. Potrafi szybko dostosować swoją wiedzę i umiejętności do wymagań związanych z rozwiązywanym zagadnieniem. Posiada umiejętność krytycznej analizy proponowanych rozwiązań, wskazywania istotnych ograniczeń w ramach rozwiązywanych zagadnień oraz twórczego rozwiązywania problemów z tym związanych.

Absolwent studiów doktoranckich potrafi zidentyfikować czynniki wspomagające i ograniczenia związane ze stosowaniem wybranych metod i rozwiązań technicznych. Posiada umiejętności twórczego wykorzystanie zdobytej wiedzy przy rozwiązywaniu wybranych zagadnień naukowych, problemów technicznych, planowaniu oraz analizie rezultatów badań eksperymentalnych. Zakres wiedzy i umiejętności umożliwiają mu prowadzenie pracy badawczej i projektowej oraz wdrażanie nowych rozwiązań do praktyki przemysłowej.

Absolwent studiów doktoranckich wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej; rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową. Ma również świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowego.

Potencjalny rynek pracy dla absolwentów studiów doktoranckich obejmuje biura projektowe, przedsiębiorstwa przemysłowe i firmy usługowe, w tym szczególnie działające w branży elektrycznej i branżach pokrewnych. Absolwent może również prowadzić zajęcia dydaktyczne w szkołach zawodowych, szkołach wyższych oraz pracować w instytucjach prowadzących badania naukowe. Rozwiązania techniczne opracowane samodzielnie przez absolwenta studiów doktoranckich mogą być również wykorzystane przy uruchamianiu własnej działalności innowacyjno-wdrożeniowej lub usługowej.