Strona: Stypendium doktoranckie / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Stypendium doktoranckie

System punktowy oceny dorobku doktoranta do wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku ak. 2019/20

  • dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, 
  • wypłacane jest przez okres 12 miesięcy,
  • nie niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta,
  • doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie ma obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wymiar praktyk nie może być mniejszy niż 30 godzin oraz większy niż 90 godzin rocznie. Rektor na wniosek poszczególnych dziekanów ustala w każdym roku akademickim wymiar obowiązkowych praktyk biorąc pod uwagę przede wszystkim możliwości kadrowe wydziałów i specyfikę dyscypliny studiów doktoranckich.

Ubiegać się o stypendium doktoranckie mogą doktoranci, którzy terminowo realizują program studiów doktoranckich.

Na I roku dla doktoranta, który osiągnął bardzo dobre wyniki w rekrutacji.

Na II i kolejnych latach dla doktoranta, który w poprzednim roku akademickim:

  1. uzyskał bardzo dobre i dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

 ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

  • 30% najlepszych uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
  • wypłacane przez 12 miesięcy
  • minimalna wysokość kwoty zwiększenia wynosi 800 zł

Na I roku dla doktoranta, który osiągnął:

1) bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich, lub

2) bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na II i kolejnych latach dla doktoranta, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej poprzednim roku.